Reklamační řád

Tento reklamační řád tvoří přílohu Všeobecných obchodních podmínek internetovému obchodu (dále jen „Internetový obchod“) společnosti Huawei Technologies (Czech) s.r.o. (dále jen „Huawei“). Vezměte prosím na vědomí, že prodejcem a obchodníkem formálně odpovědným za veškeré položky nabízené v Internetovém obchodě není společnost Huawei, ale společnost IRD distribuce, s.r.o. založená v České republice, se sídlem Náměstí Jiřího z Poděbrad 1658/11, 130 00, Praha 3, IČO: 28886917, (shop.cz@huawei.com), a další společnosti, které budou jednat jako prodejci v Internetovém obchodě na základě příslušného pověření uděleného společností Huawei (dále jen „Prodávající“).

Tento reklamační řád podrobněji popisuje, jakým způsobem má kupující postupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě.

1.úvodní ustanovení

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je-li kupující spotřebitelem.

2.Uplatnění reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od jejího zjištění. Reklamaci je možné uplatnit skrze zákaznickou linku (telefonicky na telefonním čísle +420 239 018 465, e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu: shop.cz@huawei.com), osobně či poštou na adrese Prodávajícího, Nám. Jiřího z Poděbrad 1658/11, Praha 3, PSČ 130 00 nebo u autorizované servisní organizace (dále jen "autorizovaný servis"). Autorizované servisy jsou uvedeny na platném seznamu vydaném společností Huawei, který najdete na uvedené internetové adrese.

V reklamaci je kupující povinen sdělit své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace, spolu s dokladem o koupi (fakturou obsahující číslo Vaší objednávky), jež jste obdrželi při koupi a dodání z našeho internetového obchodu.

Prodávající či autorizovaný servis, u něhož je reklamace uplatněna, není povinen přijmout k vyřízení reklamace výrobek, nepředá-li jej kupující se všemi potřebnými součástmi a příslušenstvím. Vada výrobku, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude odstraněna opravou, nebo případně výměnou součásti výrobku; v takovém případě je vzhledem k povaze vady neúměrné, aby byl vyměňován celý výrobek.

Kupujícímu, který uplatní reklamaci, nevzniká nárok na části výrobku, které byly vyměněny. Při odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen prodávajícímu vrátit kompletní výrobek (včetně veškerého dodaného příslušenství a součástí), záruční list a vhodný obal. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním.

Nevhodný výběr výrobku a skutečnost, že výrobek nevyhovuje Vašim požadavkům, nemůže být důvodem k reklamaci.


3.Odpovědnost prodávajícího

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a,
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

 • Používání výrobku k jinému účelu než pro který je výrobek určen nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a obsluhu výrobku.
 • Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
 • Vystavení nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, polití či potřísnění tekutinou, vniknutí předmětu, přepětí v síti, kolísání sítě, přepětí nebo zkratu na vstupech, výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
 • Pokud byly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení, např. z důvodu možnosti jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.
 • Pokud je smazáno nebo odstraněno sériové číslo.

Za obvyklé používání se považuje zejména, pokud výrobek:

 • Je používán s doporučenými medií, jejichž vlastnosti odpovídají standardům přijatým v České republice nebo obsahují jinou strukturu informací, než tyto standardy připouští.
 • Je používán s doporučeným neopotřebovaným příslušenstvím, které je pravidelně vyměňováno.
 • Je používán v souladu se zákony, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice včetně použitých signálů.

Za rozpor s kupní smlouvou není společností Huawei považováno:

 • Opotřebení výrobku nebo částí výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo části výrobku (např. vybití baterie nebo snížení kapacity akumulátorů po době obvyklé životnosti 6 měsíců, opotřebeni sluchátek a dalšího příslušenství po obvyklé době životnosti 3 měsíců atd.).

4.Záruční doba

Společnost Huawei poskytuje záruku 24 měsíců dle ustanovení Občanského zákoníku.

Na vybrané výrobky společnost Huawei poskytuje záruku se záruční dobou prodlouženou na celkovou délku 36 měsíců; za vybrané výrobky se považují pouze ty výrobky, u nichž je výslovně uvedeno, že se na ně poskytuje záruka s prodlouženou záruční dobou.

Záruční doba začíná běžet ode dne prodeje výrobku. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít.5.Vyřízení reklamace

Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není sjednána lhůta delší. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit (§ 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele).

Není-li mezi kupujícím a prodávajícím sjednána lhůta k vyřízení reklamace, je kupující oprávněn reklamovanou věc vyzvednout vždy nejpozději 30. den ode dne uplatnění reklamace.

Kupující je povinen vyzvednout si reklamovanou věc nejpozději do jednoho měsíce od 30. dne ode dne uplatnění reklamace, popřípadě do jednoho měsíce od uplynutí lhůty, která byla mezi kupujícím a prodávajícím sjednána k vyřízení reklamace. Nevyzvedne-li si kupující reklamovanou věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má prodávající právo reklamovanou věc prodat na účet kupujícího. Právo na výtěžek z prodeje musí kupující uplatnit u prodávajícího.

Prodávající či autorizovaný servis vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace, a v případě osobního uplatnění ihned; následně pak vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení případné opravy a době trvání reklamace, v opačném případě pak o odůvodnění zamítnutí reklamace. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu, který je spotřebitelem, náhrada účelně vynaložených nákladů.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, kupující se může o výsledek reklamace zajímat sám u prodávajícího, popřípadě přímo v autorizovaném servisu.

Prodávající či autorizovaný servis zašle opravený výrobek na adresu kupujícího, kterou kupující uvedl v rámci reklamace vady. Za správnost takové adresy odpovídá kupující.


6.Součinnost kupujícího

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu, resp. autorizovanému servisu, neprodleně veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Kupující je povinen předat výrobek prodávajícímu, resp. autorizovanému servisu, kompletní. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

Kupující by měl při uplatnění reklamace předat výrobek včetně všech jeho součástí a příslušenství, čistý v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami.6.Náklady reklamace a řešení sporů

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany současně, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, přičemž bližší podmínky a způsob řešení jsou uvedeny na webu: www.coi.cz.7.Závěrečná ustanovení

Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí Občanským zákoníkem a zákonem O ochraně spotřebitele v platném znění.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 4. 3. 2019, přičemž je k dispozici elektronicky na shop.huawei.com/cz

V Praze dne 4. 3. 2019,


Back to top