HUAWEI ID

Při registraci HUAWEI ID v zahraničí není možné vybrat správný kód země?

Zkontrolujte pøedvolby jazyka v Nastavení a ujistìte se, že je vybrán správný jazyk a Zemì/oblast. Klepnutím na možnost Registrovat pøejdete na stránku Oznámení HUAWEI ID. V horní èásti této stránky vyberte Zemì/oblast, ve které chcete své HUAWEI ID zaregistrovat, namísto výchozí Zemì/ oblast. Doporuèujeme pøed registrací vložit kartu SIM.

Přihlášení pomocí HUAWEI ID

Přihlášení pomocí HUAWEI ID bylo neúspěšné

Tento problém může mít následující příčiny:

 1. Nesprávné operacePo přihlášení pomocí HUAWEI ID jste provedli několik nevhodných operací. Váš účet byl proto dočasně zablokován.

  Řešení:

  • Zkuste to znovu později.
  • Obraťte se na pracovníky oddělení služeb zákazníkům.
 2. Několikrát po sobě jste zadali nesprávné heslo. Váš účet byl proto dočasně zablokován.

  Řešení:

  • Zkuste to znovu za 24 hodin.
  • Resetujte heslo.

Register a HUAWEI ID

Jak mohu HUAWEI ID zaregistrovat?

V telefonu přejděte do Nastavení > Přihlásit se k účtu HUAWEI ID > Registrovat a následně pro registraci HUAWEI ID postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zadejte telefonní èíslo, které chcete pøidružit k HUAWEI ID a ovìøovací kód, který vám zašleme textovou zprávu. Po úspìšném ovìøení zadejte pro dokonèení registrace heslo.

Můžete také zadat e-mailovou adresu, kterou k HUAWEI ID přidružíte, a klepnutím na ověřovací odkaz dokončete registraci.

Proč musím pro registraci přidružit své HUAWEI ID k e-mailové adrese nebo telefonnímu číslu?

Po registraci HUAWEI ID můžete díky HUAWEI ID využívat služby nabízené aplikacemi Huawei, jako je například Motivy, Hudba, HUAWEI Video, Huawei Wear, Cloud . Pokud chcete svůj účet ochránit, musíte při registraci uvést některé osobní informace, mezi které patří telefonní číslo nebo e-mailová adresa a které lze použít k resetování hesla a ověření totožnosti.

 1. Telefonní číslo

  Poskytnutí telefonního čísla je nejjednodušší a nejspolehlivější způsob ochrany vašeho účtu. Pokud zapomenete heslo, můžete rychle obnovit svůj účet podle pokynů na obrazovce.

 2. E-mailová adresa

  E-mailovou adresu obecně dlouhou dobu neměníme. Zadání e-mailové adresy může pomoci ochránit váš účet. Můžete také dostávat oznámení o službách společnosti Huawei.

Nepřišla mi ověřovací zpráva

Tento problém může mít následující příčiny:

 • Zadané telefonní číslo se liší od telefonního čísla, které právě používáte.
 • Zadali jste telefonní číslo odlišné od aktuálního telefonního čísla. Ověřovací zpráva proto nebyla odeslána do vašeho telefonu.

  Řešení:

  Zkontrolujte a ujistěte se, že jste zadali správné telefonní číslo.

 • Operátor zprávu zablokoval.
 • Tento typ zpráv jste označili jako nevyžádané zprávy. Zpráva byla proto zablokována operátorem.

  Řešení:

  Obraťte se na svého operátora se žádostí o řešení.

 • Nastavili jste v telefonu pravidla pro černou listinu.
 • Nastavili jste přísná pravidla blokování textových zpráv.

  Řešení:

  Klepněte na SMS a MMS. Na zobrazené obrazovce v dolní části klepněte na Další a potom klepněte na Blokováno. Na obrazovce se zobrazí všechny zprávy a hovory, které telefon blokuje. Klepněte na zprávy a zobrazí se dialogové okno se třemi možnostmi: Obnovit do zpráv, Přidat na bílou listinu a Odstranit. K obnovení této zprávy můžete klepnout na Obnovit do zpráv.

 • Reakce sítě je zpožděná.
 • Ověřovací zpráva odeslaná serverem se mohla opozdit kvůli slabému signálu sítě nebo nedostupnosti sítě operátora.

  Řešení:

  Počkejte, dokud nebude ověřovací zpráva zaslána na váš telefon nebo to po uběhnutí odpočtu zkuste znovu.

Nepřišel mi ověřovací e-mail

Tento problém může mít následující příčiny:

 • Zadaná e-mailová adresa je nesprávná nebo neplatná.
 • Zadali jste nesprávnou nebo neplatnou e-mailovou adresu. Ověřovací e-mail proto nebyl odeslán do vaší poštovní schránky.

  Řešení:

  Zkontrolujte a ujistěte se, že jste zadali správnou e-mailovou adresu.

 • Ověřovací e-mail odeslaný serverem se opozdil.
 • Ověřovací e-mail odeslaný serverem se mohl opozdit kvůli slabému signálu sítě nebo nedostupnosti sítě operátora.

  Řešení:

  Klepněte na Znovu odeslat a server do vaší poštovní schránky zašle další ověřovací e-mail.

 • Ověřovací e-mail byl zablokován poskytovatelem e-mailových služeb.
 • Ověřovací e-mail mohl být poskytovatelem e-mailových služeb zablokován nebo přesměrován do složky nevyžádané pošty.

  Řešení:

  Zkontrolujte, zda nemáte ověřovací e-mail ve složce nevyžádané pošty.

Nepodařilo se mi zaregistrovat HUAWEI ID pomocí telefonního čísla nebo emailovéadresy

Tento problém může mít následující příčiny:

 1. Telefonní číslo nebo e-mailová adresa, kterou jste použili k registraci HUAWEI ID, byla přidružena k jinému HUAWEI ID. Z důvodu ochrany účtu, může být jedno telefonní číslo nebo e-mailová adresa přidružena pouze k jednomu HUAWEI ID.

  Řešení:

  • Použijte jiné telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, která nebyla přidružena k HUAWEI ID.
  • Pro přihlášení použijte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, která byla přidružena k HUAWEI ID.
 2. Pro registraci HUAWEI ID jste opakovaně použili stejné zařízení (telefon nebo počítač). Proto je funkce registrace vašeho zařízení, telefonního čísla nebo e-mailové adresy dočasně vypnutá. Abychom zabránili nesprávným operacím při registraci, například vícenásobné registraci neplatných účtů, nastavili jsme horní limit počtu pokusů, kdy lze zařízení k registraci HUAWEI ID použít. Pokud počet pokusů limit překročí, funkce registrace se dočasně vypne.
 3. Řešení:

  Zkuste to znovu později.

Přidružení HUAWEI ID k telefonnímu číslu nebo emailovéadrese

Může být HUAWEI ID přidruženo k telefonnímu číslu i e-mailové adrese?

Ano. Můžete přejít do centra účtů, klepnout na Přidružení účtu a poté klepnout na Telefon nebo Email a přidružit HUAWEI ID ke svému telefonnímu číslu nebo e-mailové adrese. Po úspěšném ověření bude přidružení dokončeno. HUAWEI ID může být přidruženo jak k telefonnímu číslu, tak k e-mailové adrese, pouze pokud telefonní číslo a e-mailová adresa nebyly použity k registraci dalšího HUAWEI ID nebo nejsou přidruženy k jinému HUAWEI ID.

Může být zrušeno přidružení HUAWEI ID k telefonnímu číslu nebo e-mailovéadrese?

Ano. Pokud je vaše HUAWEI ID pøidruženo k telefonnímu èíslu nebo e-mailové adrese, mùžete pøidružení ID ke kterémukoli z nich zrušit. Mùžete pøejít do centra úètù, klepnout na Pøidružení úètu a poté klepnout na Telefon nebo E-mail a zrušit pøidružení HUAWEI ID ke svému telefonnímu èíslu nebo e-mailové adrese. Po úspìšném ovìøení bude zrušení pøidružení dokonèeno.

Nastavení bezpečnostního telefonního čísla nebo emailovéadresy

Proč musím nastavit bezpečnostní telefonní číslo nebo e-mailovou adresu?

Bezpečnostní telefonní číslo nebo e-mailovou adresu lze použít k resetování hesla a ověření totožnosti.

Proč je nutné ověřit svou totožnost, když změním bezpečnostní telefonní číslonebo e-mailovou adresu?

Protože je možné bezpečnostní telefonní číslo nebo e-mailovou adresu použít k resetování hesla. Hrají důležitou roli při ochraně vašeho účtu. Proto je při změně bezpečnostního telefonního čísla nebo emailové adresy odeslána ověřovací zpráva nebo e-mail, který potvrzuje, že změnu provádíte sami.

Ověření totožnosti a změna hesla

Proč musím měnit své heslo?

Pokud jste nastavili heslo s nízkou úrovní zabezpeèení nebo heslo, které používáte pro jinou webovou stránku, je pravdìpodobné, že mùže dojít k úniku vašich osobních informací. Za úèelem ochrany vašich osobních informací uplatòuje spoleènost Huawei pravidla pro nastavování hesla. Po zmìnì hesla bude zaøízení, které se pøihlásilo pomocí vašeho HUAWEI ID, odhlášeno (zaøízení, které používáte ke zmìnì hesla, odhlášeno nebude). V takovém pøípadì se musíte na zaøízení okamžitì pøihlásit znovu. V opaèném pøípadì bude funkce Najdi mùj telefon tohoto zaøízení vypnutá.

Proč musím ověřit svou totožnost?

Vzhledem k tomu, že jsou bezpečnostní problémy internetu stále častější, zvýšení úrovně zabezpečení účtu chrání data uživatelů lépe. úroveň zabezpečení HUAWEI ID je vyšší, aby lépe chránila zájmy HUAWEI ID 4 uživatelů. Systém kontroly bezpečnostních rizik vyžaduje, aby uživatelé, jejichž operace jsou podezřelé nebo jsou velkým bezpečnostním rizikem, před přihlášením svou totožnost ověřili.

Ověření totožnosti je vyžadováno, pokud měníte klíčové informace o účtu (například účet, Bezpečnostní telefonní číslo nebo Bezpečnostní e-mail), je aktivní ochrana účtu, provádíte přihlašování prostřednictvím webových stránek či nedůvěryhodných zařízení nebo server rozpozná bezpečnostní rizika.

Jak mohu ověřit totožnost?

K dispozici jsou tyto metody ověření:

 • Proveďte ověření pomocí Telefon nebo E-mail, který je přidružen k vašemu HUAWEI ID.
 • Proveïte ovìøení pomocí Bezpeènostní telefonní èíslo nebo Bezpeènostní e-mail.

Server odešle ověřovací kód na Telefon nebo E-mail, které jste použili k registraci HUAWEI ID. Po odeslání ověřovacího kódu je ověření totožnosti dokončeno.

Tipy:

Můžete přejít do Možnost zabezpečení > Pouze e-mail a nastavit jako metodu resetování hesla a ověření totožnosti „Pouze e-mail“. Tím můžete pomoci zabránit ostatním uživatelům měnit informace ve vašem účtu pomocí telefonního čísla, pokud telefon ztratíte.

Nemohu získat ověřovací kód

 • Pokud vaše pokusy o získání ovìøovacího kódu dosáhnou maximálního limitu pokusù pro daný den, zkuste to znovu za 24 hodin nebo se obraťte na pracovníky oddìlení služeb zákazníkùm.
 • Pokud je ověřovací kód odeslán na e-mailovou adresu, kterou jste použili k registraci ID, projděte si kapitolu Nepřišel mi ověřovací e-mail.
 • Pokud je ověřovací kód odeslán na telefonní číslo, které jste použili k registraci ID, projděte si kapitolu Nepřišla mi ověřovací zpráva.

Resetování hesla

Jak mohu heslo resetovat?

Heslo můžete resetovat následovně:

 • Proveďte ověření pomocí Telefon nebo E-mail, který je přidružen k vašemu HUAWEI ID.
 • Proveďte ověření pomocí Bezpečnostní telefonní číslo nebo Bezpečnostní e-mail.

Pokud jste se přihlásili pomocí HUAWEI ID z jiných zařízení, po změně nebo resetování hesla je třeba se na těchto zařízeních znovu přihlásit, abyste měli jistotu, že na těchto zařízeních můžete také využívat služby společnosti Huawei.

Jak mohu zabránit někomu, aby moje heslo resetoval pomocí mého telefonníhočísla, když svůj telefon ztratím?

Klepněte na Nastavení > Přihlásit se k účtu HUAWEI ID a přihlaste se. Na zobrazené obrazovce klepněte na Možnost zabezpečení a jako metodu pro resetování hesla a ověření totožnosti nastavte „Pouze e-mail“. Toto nastavení může pomoci zabránit tomu, aby vaše heslo resetoval jiný uživatel pomocí telefonního čísla, pokud telefon ztratíte. Před nastavením musíte přidružit své HUAWEI ID s platnou e-mailovou adresou nebo bezpečnostní e-mailovou adresou.

Ochrana účtu a správa zařízení

K čemu slouží ochrana účtu?

Po zapnutí ochrany účtu je při přihlášení pomocí HUAWEI ID z webové stránky nebo nedůvěryhodného zařízení nutné zadat heslo a ověřit vaši totožnost. Prostřednictvím textové zprávy nebo e-mailu vám bude zaslán ověřovací kód. I když hacker získá vaše heslo, nebude moci přistupovat k vašim osobním údajům.

Po ověření totožnosti pomocí nedůvěryhodného zařízení, server toto zařízení označí jako ověřené. Zařízení pak bude vedeno jako důvěryhodné. Když toto zařízení použijete pro přihlášení pomocí HUAWEI ID příště, totožnost už ověřovat nemusíte. Toto zařízení můžete odstranit ze seznamu zařízení, pak se toto zařízení znovu stane nedůvěryhodným.

Pokud se přihlásíte k HUAWEI ID pomocí počítače a chcete, aby byl počítač označen jako důvěryhodný, můžete zaškrtnout možnost Zapamatovat si tento účet.

Po ověření totožnosti ji nebudete při dalším přihlašování k tomuto počítači muset ověřovat znovu. Pokud chcete prohlížeč odstranit z seznamu důvěryhodných zařízení, můžete vymazat soubory cookies.

Co je možné dělat s pomocí správy zařízení?

Můžete spravovat zařízení, která jste použili pro přihlášení v rámci možnosti Ochrana účtu Můžete se přihlásit pomocí HUAWEI ID na 10 zařízeních současně. Pokud počet zařízení přesáhne 10, zařízení, ke kterému jste se přihlásili jako k prvnímu, bude ze seznamu odstraněno.

Můžete zkontrolovat dobu přihlášení a zařízení přejmenovat. Zařízení ze seznamu můžete také odstranit a odhlásit se ze zařízení. V takovém případě se zařízení stane nedůvěryhodným.

Proč nemohu zaregistrovat HUAWEI ID prostřednictvím svého telefonního čísla?

Vzhledem k tomu, že míra krytí operátora a míra přijetí zpráv je v některých zemích nízká, není v těchto zemích k dispozici registrace HUAWEI ID prostřednictvím telefonního čísla. HUAWEI ID můžete zaregistrovat prostřednictvím e-mailové adresy.

Jak mohu odstranit svůj účet HUAWEI ID?

Pokud již HUAWEI ID nepotřebujete, můžete jej odstranit. Po odstranění HUAWEI ID budou vaše osobní údaje na serveru vymazány a nelze je obnovit. Vaše osobní údaje v souborech záloh a protokolů serveru budou automaticky vymazány během šesti měsíců.

Pokud chcete účet odstranit, přejděte do Nastavení > Přihlásit se k účtu HUAWEI ID > Nastavení > Odstranit účet. Pokud má účet podřízený účet, nejprve použijte pro přihlášení podřízený účet a podřízený účet odstraňte. Poté odstraňte hlavní účet.

Pokud se možnost Odstranit účet nezobrazí, přejděte do Google Play Store a aktualizujte Huawei Mobile Services, což je oficiální aplikace společnosti Huawei pro HUAWEI ID.

Uživatelé mohou také účet odstranit na webovém portálu. Nejprve se přihlaste na níže uvedenou adresu URL a v pravém horním rohu klikněte na nastavení. Posouvejte se po stránce dolů, dokud se nezobrazí možnost Odstranit účet. Kliknutím na ni přejdete na zadání hesla pro odstranění účtu.

https://hwid7.vmall.com/CAS/portal/loginAuth.html?validated=true&themeName=red&service=https %3A%2F%2Fhwid7.vmall.com%2FCAS%2Fportal%2FuserCenter %2Findex.html&loginChannel=39000000&reqClientType=39&lang=en-us&countryCode=de

Jak mohu získat své osobní údaje?

Osobní údaje lze získat pouze jednou měsíčně. údaje budou komprimovány a odeslány prostřednictvím e-mailu. Uchovávejte proto své heslo pro rozbalení přijatých údajů v bezpečí. Pokud údaje již nepotřebujete, e-mail odstraňte.

Proč jsem byl z ničeho nic odhlášen?

Nedávná aktualizace systému mohla u malé èásti uživatelù zpùsobit stav abnormálního ukonèení. Pokud vás to jakkoli zaskoèilo, za tuto situaci se omlouváme. Váš úèet je stále platný. Znovu se, prosím, pøihlaste.

*Informujte uživatele, který zapomněl heslo, jak získat heslo nové; v případě chyby při získání hesla, prosím, vydejte příkaz 3. úrovně s ověřenými informaci o účtu uživatele.

Proč se po opětovném přihlášení objeví poznámkaHUAWEI ID a já mohu pouze přejít na stránku účtu tím,že přijmu podmínky?

Smlouva s uživatelem HUAWEI ID byla během aktualizace systému obnovena. Přihlaste se, prosím, znovu a užívejte si vylepšených služeb.

Proč je podle všeobecných podmínek službaposkytována společností Aspiegel a ne HUAWEITechnologies Co. Ltd?

Pro každý úèet registrovaný mimo èínu zajišťuje služby spoleènost Aspiegel, dceøiná spoleènost ve výhradním vlastnictví spoleènosti HUAWEI. Všechny úèty HUAWEI budou i nadále platné.

Proč musím systém aktualizovat?

Pro lepší uspokojení vašich potřeb vylepšujeme systém o nové služby, proto jeho aktualizaci doporučujeme.

Proč nejsem po aktualizaci systému přihlášen?

Existuje malá šance, že dojde k ukončení způsobenému nestabilní sítí. Znovu se, prosím, přihlaste.

Zapomněl jsem své HUAWEI ID

 1. HUAWEI ID je obvykle èíslo vašeho mobilního telefonu nebo e-mailová adresa. Na pøihlašovací obrazovce HUAWEI ID klepnìte na Zapomnìli jste heslo?, vyplòte pravdìpodobné registrované HUAWEI ID a ovìøovací kód a klepnìte na Další. Pokud se nezobrazí informace o úètu, znamená to, že jste toto HUAWEI ID pod tímto úètem nezaregistrovali. Pokud mùžete pøejít na další krok, postupujte podle instrukcí na obrazovce pro získání HUAWEI ID.
 2. Pokud své HUAWEI ID stále nemůžete najít, zkuste se pro potvrzení registrace HUAWEI ID přihlásit pomocí účtu třetí strany (Google/Facebook/Twitter).

*Pokud zákazníci nemohou HUAWEI ID najít ani po vyzkoušení metod uvedených výše, požádejte je, prosím, o číslo IMEI telefonu (pro jeho ověření vytočte *#06#) a odešlete ticket 3. úrovni oddělení služeb zákazníkům.

Proč nemohu v centru účtů najít své ověřené telefonníčíslo

Proveďte tyto kroky:

 1. Odhlaste se.
 2. Přejděte do Nastavení > Aplikace a oznámení > Aplikace > Huawei Mobile Services >úložiště a vyberte Mazání dat nebo Vymazat mezipaměť.
 3. Znovu se, prosím, přihlaste.

Pokus o přihlášení nebo resetování hesla byl vždyneúspěšný a zobrazilo se vyskakovací okno s informací„Neplatný účet“ nebo „Chybný účet/heslo“

Ujistěte se, že telefonní číslo je ve správném tvaru. Příklady najděte níže:

 • Předčíslí volání s „0“, např.: 09396802022;
 • Předčíslí volání s „+98“, např.: +989396802022
 • Předčíslí volání s „0098“, např.: 00989396802022
 • Bez předčíslí volání: 9396802022

Proč se nemohu registrovat nebo mám problémy s Huawei ID?

Metoda:

 1. Přejděte do Nastavení > Aplikace a oznámení > Aplikace > Huawei Mobile Services >úložiště a vyberte Mazání dat nebo Vymazat mezipaměť. Pak se zkuste znovu zaregistrovat.
 2. Najděte nejnovější aplikaci HUAWEI Mobile Services v Google Play Store nebo HUAWEI AppGallery, aktualizujte ji a pokuste se znovu zaregistrovat.

*Adresa pro stažení v HUAWEI AppGallery: https://huaweimobileservices.com/appgallery/.

*Vy, kteří máte problém s aktivací nového telefonu, prosím, nejprve přeskočte k registraci a poté znovu proveďte metodu výše.

Pokud HUAWEI Mobile Services stále nemůžete v Nastavení > Aplikace a oznámení > Aplikace najít, klepněte v dolní části stránky na Další a přejděte do Zobrazit systémové procesy.

Back to top