Zásady ochrany soukromí

Internetové stránky společnosti Huawei tvoří platforma služeb, kterou provozuje společnost Huawei Technologies Duesseldorf GmbH Hansaallee 205, D-40549 Düsseldorf, Německo (dále jen „Huawei“) a v závislosti na příslušném státě také společnost:

I-Terra Sp. z o.o., 5 44 Wierzbowa Niepodległości AvStr., 70-40462-002 Szczecin Suchy Las (ve vztahu k uživatelům z Polska)

IRD distribuce, s.r.o., náměstí Jiřího z Poděbrad 1658/11, 130 00, Praha 3 (ve vztahu k uživatelům z České republiky) (společně nebo jednotlivě dále jen „Partner“) (Partner a Huawei společně dále jen „my“).

V těchto Zásadách ochrany soukromí jsou také uvedena práva, která jako subjekt údajů máte, včetně práva vznést námitku vůči určitým operacím zpracování, které realizujeme. Více informací o svých právech a způsobu, jak je uplatnit, najdete v článku 6 níže.

1.Kdo je odpovědný za zpracování vašich osobních údajů

Není-li výslovně uvedeno jinak, neseme my, společnost Huawei a Partner (I-Terra Sp. z o.o. ve vztahu k polským uživatelům nebo případně IRD distribuce, s.r.o. ve vztahu k českým uživatelům), společně odpovědnost za zajištění vašeho soukromí ve vztahu k provozování platformy Huawei (jednáme jako takzvaní společní správci). Je tomu tak proto, aby byla zajištěna účinná ochrana práv, která jako subjekt údajů požíváte. Naše společná odpovědnost se vztahuje na zpracovávání vašich osobních údajů uvedených v těchto Zásadách ochrany soukromí, jako např. zpracovávání pro účely internetového prodeje, sledování vašich nákupních návyků, realizace reklamních kampaní apod. (jak je podrobně uvedeno v článku 3 níže). Naše společná odpovědnost se nevztahuje na zpracovávání vašich osobních údajů pro následující účely:

 • Plnění povinností souvisejících s účetnictvím a daněmi
 • Plnění povinností vyplývajících ze zákonné záruky za vady zakoupeného zboží.

Za zpracování vašich osobních údajů pro tyto účely nese výhradní odpovědnost Partner.

Odpovědnost za plnění povinností zpracovatele podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nese zpravidla ten (Huawei nebo Partner), kdo má k danému účelu zpracování bližší vazbu. Společnost Huawei však i přesto nese odpovědnost ve vztahu ke všem účelům zpracování uvedených v těchto Zásadách ochrany soukromí, za zveřejnění transparentních zásad ochrany soukromí na internetových stránkách, zajištění bezpečnosti (ve smyslu integrity a důvěrnosti) zpracovávání, zavedení vhodných opatření v souladu se zásadami záměrné a standardní ochrany osobních údajů, řešení případů porušení zabezpečení údajů, posouzení vlivu na ochranu údajů a zajištění předchozích konzultací.

Vztah společné správy údajů existuje pouze mezi společností Huawei a Partnerem (I-Terra Sp. z o.o. nebo IRD distribuce, s.r.o.), nikoli mezi Partnery.

Na našich stránkách jsou dostupné odkazy na jiné stránky, které nabízí další informace o konkrétních výrobcích a službách Huawei. Shromažďování a zpracovávání vašich údajů prostřednictvím těchto jiných stránek bude probíhat způsobem uvedeným v zásadách ochrany soukromí provozovatelů těchto stránek. Doporučujeme vám proto si jejich text přečíst.

2.Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme pouze pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany soukromí. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které společnosti Huawei umožňují, aby vás identifikovala coby uživatele.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme pouze pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany soukromí. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které společnosti Huawei umožňují, aby vás identifikovala coby uživatele.

Budeme o vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje:

 • údaje o zařízení, včetně jedinečných identifikátorů (např. „IMEI“), modelu a sériového čísla zařízení, typu prohlížeče a operačního systému
 • údaje o síti, včetně IP adresy, a další informace odvozené od http požadavků zaslaných vaším zařízením
 • údaje o účtu, včetně e-mailové adresy, telefonního čísla, uživatelského jména, profilového obrázku a HUAWEI ID
 • údaje ze sociálních sítí, včetně e-mailové adresy, jména, profilového obrázku, pohlaví, data narození, polohy a dalších údajů, které zveřejníte na sociálních sítích (např. Facebook, Google, Twitter)
 • údaje o objednávkách, včetně e-mailu, PSČ, telefonního čísla, doručovací adresy, fakturační adresy, uživatelského jména a sledovacího čísla zásilky
 • Záznamy o používání: záznamy o kliknutí myši;- údaje zákaznického servisu včetně zadaného uživatelského jména, telefonního čísla a e-mailové adresy a obsahu e-mailové komunikace, nahrávek a záznamů z chatu
 • údaje o nákupech v minulosti, včetně zařízení Huawei, která jste si zakoupil(a) nebo si přejete zakoupit (údaje o používání)
 • Jiné relevantní údaje, které jste nám poskytl(a), včetně komentářů, dotazů a zpětné vazby, jakož i vaší aktivity na fóru – příspěvků, komentářů, označení „To se mi líbí“, sdílení a hlasování.

Veškeré údaje o přihlášení a další údaje, například o údaje používání, a související informace, které jste nám poskytl(a), musí být shromažďovány za účelem poskytování služeb a prodeje zboží. Pokud se rozhodnete nám tyto informace nesdělit, může se stát, že vám nebudeme schopni všechny tyto služby poskytnout.

3.Jak vaše osobní údaje využíváme

Abychom vám mohli poskytovat služby, k jejichž odběru jste se přihlásili, a plnit smluvní povinnosti, budeme používat a zpracovávat vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem zajištění klíčových funkcí služeb, jako jsou:

 • Prohlížení výrobků
 • Komunikace prostřednictvím chatu, zákaznických linek a e-mailu
 • Internetové rezervace
 • Internetové nákupy
 • Zrušení nebo smazání objednávky
 • Logistika a distribuce
 • Poprodejní služby.

V rámci vyřizování objednávky získáme od nezávislého poskytovatele služeb mimo jiné sledovací číslo vaší zásilky, abyste mohl(a) sledovat stav přepravy zakoupeného zboží.

Uzavře-li váš zaměstnavatel smlouvu o poskytování výše uvedených služeb internetových stránek a vy jakožto zaměstnanec tyto služby využíváte, nebude zpracovávání vašich osobních údajů založeno na příslušné smlouvě, ale na našem oprávněném zájmu, který spočívá v plnění příslušné smlouvy o poskytování služeb internetových stránek uzavřené s vaším zaměstnavatelem.

Pokud nám udělíte svůj souhlas (vyjádřený samostatně pro personalizované e-mailové reklamy, standardní e-mailové newslettery a push notifikace), budeme vaše osobní údaje také používat pro reklamní účely.

Personalizované e-mailové reklamy. Budeme vám prostřednictvím vaší e-mailové adresy zasílat komerční a propagační nabídky, které by vás mohly zajímat. Za tímto účelem vám vytvoříme profil, který bude obsahovat informace o vašich uskutečněných i plánovaných nákupech a způsobu, jakým využíváte služby, ke kterým jste se přihlásil(a).

Standardní e-mailové newslettery. Budeme vám prostřednictvím vaší e-mailové adresy rovněž zasílat běžné e-mailové newslettery (tj. nezaložené na profilování). Budeme vám přinášet novinky a aktualizace týkající se produktů a služeb Huawei, událostí, souteží, propagačních akcí (včetně nabídek a slev), jakož i další novinek a oznámení Huawei.

Vyhrazujete si však právo svůj souhlas s výše uvedeným zpracováním odvolat odhlášením odběru reklamy nebo newsletterů prostřednictvím odkazu pro odhlášení uvedeného v e-mailu či postupem uvedeným v Návodu pro odhlášení odběru služeb v článku 6 „Jaká mám práva“.

Budeme také využívat nástrojů třetích osob k zasílání personalizovaných komerčních a propagačních nabídek na vaši e-mailovou adresu. Od odběru reklamy nebo newsletterů se můžete odhlásit prostřednictvím odkazu k odhlášení odběru uvedeného v e-mailu či postupem uvedeným v Návodu pro odhlášení odběru služeb v článku 6 „Jaká mám práva“.

Push notifikace. Budeme vám zasílat komerční a propagační nabídky prostřednictvím push notifikací zobrazovaných ve vašem internetovém prohlížeči, a to bez ohledu na webovou stránku, kterou právě prohlížíte. Snažíme se vám zasílat nabídky, které pro vás budou zajímavé. Za tímto účelem vám vytvoříme profil, který bude obsahovat informace o vašich uskutečněných i plánovaných nákupech a způsobu, jakým využíváte služby, ke kterým jste se přihlásil(a).

Push notifikace můžete zakázat změnou nastavení vašeho internetového prohlížeče. Více infromací naleznete na:

Partner bude za účelem plnění našich právních povinností dle platných právních a správních předpisů zpracovávat vaše osobní údaje také za účelem zdanění, vedení účetnictví a jiných služeb souvisejících s financemi. Vaše osobní údaje také budeme používat za účelem plnění našich povinností podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů a místních předpisů o službách poskytovaných elektronicky (e-služby).

Kromě toho vaše osobní údaje zpracováváme pro účely našich oprávněných zájmů, které spočívají v:

 • Prevenci zneužívání našich služeb a zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů. Za tímto účelem používáme na stránkách společnosti Huawei autentizaci a umožňujeme vám využívat služby, které jsou k dispozici pouze registrovaným uživatelům, například nakupování po internetu. Budeme využívat služeb externích poskytovatelů identit, jako jsou například Facebook, Google nebo Twitter a spřízněná společnost společnosti Huawei, Aspiegel Limited. Pokud se rozhodnete na stránku společnosti Huawei přihlásit prostřednictvím svého účtu na Facebooku, Googlu nebo Twitteru, poskytujete tím svůj příslušný souhlas. V tom případě dojde ke zpracování vašich osobních údajů za účelem personalizace naší internetové stránky a zvýšení vašeho uživatelského komfortu, přičemž vaše osobní údaje mohou – v závislosti na poskytovateli identity a vašich nastaveních – zahrnovat celé jméno, profilový obrázek a další informace, které jste zveřejnil(a) vyplněním svého profilu, nebo které jste se dobrovolně rozhodl(a) s námi sdílet.
 • Reklamní výrobky a služby, pokud tato reklamní činnost nevyžaduje souhlas z hlediska ochrany osobních údajů
 • Uplatnění nebo obrana nároků a ochrana nebo obrana proti nezákonné a trestné činnosti nebo vzniku škody.

4.Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely vymezené v těchto Zásadách ochrany soukromí. Po uplynutí doby uchovávání vaše osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme, nestanoví-li právní nebo správní předpisy jinak.

V rámci služeb poskytovaných internetovými stránkami společnosti Huawei je konkrétní doba uchovávání vašich osobních údajů následující.

Osobní údaje týkající se vašich dotazů budeme uchovávat po dobu šesti měsíců poté, co na váš dotaz odpovíme.

Pokud deaktivujete svůj účet, zpravidla dojde k vymazání nebo anonymizaci vašich souvisejících osobních údajů, včetně údajů o zařízení, údajů o síti, údajů o vašem účtu, záznamů o používání apod. Výjimku tvoří osobní údaje, které budeme uchovávat pro daňové, fakturační a účetní účely a také pro účely služeb souvisejících s financemi, a to po dobu uvedenou v tabulce níže (tato doba může záviset na místních požadavcích, které se vztahují na příslušného Partnera).

PartnerDoba uchovávání
Matrix Media Sp. z o.o.5 let po ukončení příslušného účetního období nebo, v případě zákonné záruky a reklamací, 1 rok po uplynutí zákonné záruky nebo vydání rozhodnutí o reklamaci / 5 years after the end of the relevant financial year or, as far as statutory warranties and complaints are concerned, for 1 year after the expiry of statutory warranty or from the decision on complaint
IRD distribuce, s.r.o.10 let po ukončení příslušného fiskálního roku / 10 years after the end of the relevant financial period

Pokud deaktivujete účet nebo dobrovolně vymažete objednávku během doby uchovávání údajů, vyhrazuje si společnost Huawei právo ponechat si na pozadí záznamy o transakcích až do uplynutí doby uchovávání.

Vaše osobní údaje, které potřebujeme pro účely uplatnění nebo obrany nároků a ochrany nebo obrany proti nezákonné a trestné činnosti nebo vzniku škody, budou uchovávány po dobu tří let poté, co se dozvíme o události, která zakládá příslušný nárok, nebo o příslušné nezákonné nebo trestné činnosti nebo vzniku škody.

5.S kým vaše osobní údaje sdílíme

5.1Sdělování osobních údajů třetím osobám

1) Poskytovatelé zákaznického servisu

Když používáte linku zákaznického servisu, chat, ankety nebo e-mailovou adresu zákaznického servisu, které jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Huawei, bude poskytovatel zákaznického servisu na základě naší dohody naším jménem shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje: Uživatelské jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, záznamy chatu, nahrávky a obsah e-mailové komunikace. Mezi poskytovateli budou i spřízněné osoby společnosti Huawei.

Pokud takové informace neposkytnete, nebudou pracovníci zákaznického servisu schopni přijímat vaše on-line dotazy a poskytovat vám služby on-line poradenství.

2) Přihlášené reklamní služby

Za účelem zasílání komerčních sdělení, k jejichž odběru jste se přihlásil(a), bude poskytovatel e-mailových služeb na základě naší dohody naším jménem zpracovávat následující osobní údaje: e-mailovou adresu.

3) On-line platby

Když platíte za nákupy na internetových stránkách společnosti Huawei, vaše fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, PSČ a uživatelské jméno budou poskytnuty platební bráně pro účely zpracování platby a kontroly rizik za účelem zajištění bezpečnosti vašich plateb a zabránění krádežím, podvodům a dalším bezpečnostním rizikům.

To také zajišťuje bezpečnost vašich plateb a brání krádežím, podvodům a jiným bezpečnostním rizikům.

Pokud takové údaje neposkytnete, nebudete moci dokončit on-line platbu.

4) Dodání zboží

Po dokončení nákupu budou vaše doručovací adresa, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, PSČ a uživatelské jméno poskytnuty Partnerovi za účelem fakturace, přepravy a doručení vašeho zboží. Partner bude tyto údaje sdílet s příslušnou poštovní nebo zásilkovou službou.

Pokud takové údaje neposkytnete, objednávku nebude možné dokončit. Výše uvedené údaje budeme sdílet pro účely našeho oprávněného zájmu, který spočívá v plnění vaší smlouvy s Partnerem nebo společností Huawei.

5) Google Analytics

Pro lepší analýzu uživatelských údajů používají internetové stránky společnosti Huawei službu Google Analytics, analytickou webovou službu nabízenou společností Google Inc., se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Služba Google Analytics používá tzv. soubory cookies, textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají internetové stránce analyzovat, jak stránku používáte.

Pomocí zpracování údajů o vaší návštěvě (prostřednictvím souborů cookies) generovaných internetovou stránkou společnosti Huawei může služba Google Analytics určit, zda jste nový, nebo vracející se uživatel. údaje vytvořené soubory cookies o tom, jakým způsobem používáte internetové stránky (včetně vaší IP adresy) budou zaslány společnosti Google, která je uloží na serverech umístěných ve Spojených státech amerických.

Společnost Huawei na svých internetových stránkách aktivovala anonymizaci IP adres; společnost Google zkrátí/anonymizuje poslední oktet vaší IP adresy ve členských státech Evropské unie nebo ve státech, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Vaše úplná IP adresa bude zasílána na servery společnosti Google ve Spojených státech amerických a zkracována až zde pouze ve výjimečných případech. Společnost Google tyto údaje využívá jménem společnosti Huawei k vyhodnocení toho, jak uživatel používá internetové stránky, k vytváření zpráv o aktivitě na internetové stránce a k poskytování dalších služeb týkajících se aktivity na webových stránkách a využívání internetu provozovateli internetových stránek. Společnost Google nebude v rámci služby Google Analytics spojovat vaši IP adresu zaslanou vaším prohlížečem s žádnými dalšími údaji, které uchovává.

Změnou nastavení vašeho webového prohlížeče můžete také zabránit službě Google Analytics v přístupu k údajům o vaší návštěvě. Toto však může vést k vypnutí určitých funkcí internetových stránek. Abyste zabránil(a) službě Google Analytics v přístupu k údajům o vaší návštěvě, stáhněte a nainstalujte zásuvný modul pro váš webový prohlížeč z následujícího odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Více informací o tom, jak služba Google Analytics zpracovává vaše osobní údaje, naleznete v Zásadách ochrany soukromí společnosti Google, které se nacházejí na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Službu Google Analytics používáme za účelem analýzy uživatelského chování na stránkách, a tedy na základě našeho oprávněného zájmu.

6) Sociální sítě

Pokud se rozhodnete přihlásit ke stránkám Huawei prostřednictvím svého účtu na Facebooku, Googlu nebo Twitteru, budeme sdílet určité údaje o vaší interakci se stránkami Huawei s těmito provozovateli sociálních sítí.

Kromě toho prostřednictvím zásuvných modulů sociálních sítí (např. tlačítko „To se mi líbí“) na stránkách umožňujeme Facebooku, Googlu nebo Twitteru ukládat do vašeho koncového zařízení soubory cookies a jinak zpracovávat vaše osobní údaje. Tímto způsobem mohou provozovatelé sociálních sítí sledovat vaše interakce s různými stránkami za účelem cílené reklamy.

5.2Předávání dodavatelům v EU/EHP

Vaše osobní údaje budou sdíleny s Partnerem, který nám poskytuje služby na základě smlouvy. Takto budou vaše osobní údaje zpracovávány společností Huawei v Evropské unii (EU) / v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

5.3Předávání dodavatelům mimo EU/EHP

Někteří naši poskytovatelé služeb, kterým zpřístupňujeme vaše osobní údaje, jsou usazeni mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
 • Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA

Zajistili jsme, aby naši poskytovatelé zaručovali odpovídající úroveň ochrany údajů. Tyto záruky se zakládají na účasti na programu “štít na ochranu soukromí“ podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–US na ochranu soukromí.

5.4Zpřístupnění související s právními předpisy, obchodními transakcemi a audity

Společnost Huawei zpřístupní vaše osobní údaje v reakci na soudní řízení nebo na žádost příslušného orgánu podanou na základě platných právních předpisů nebo v souvislosti se soudním nebo jiným právním řízením.

Vaše osobní údaje také budou zpřístupněny v rámci fúze, akvizice, prodeje majetku (např. smluv o poskytování služeb) nebo přechodu služby na koncern Huawei či jinou společnost.

Vaše údaje budou zpřístupněny auditorům a právním poradcům, které jsme angažovali za účelem zajištění souladu naší obchodní činnosti s právními předpisy a odpovědného chování.

6.Jaká jsou vaše práva

Abychom vám umožnili snazší přístup k vašim osobním údajům a zajistili možnost, jak je během používání internetových stránek společnosti Huawei opravovat a mazat, a zaručili vaše právo na odvolání souhlasu s použitím vašich osobních údajů, přidali jsme na internetové stránky příslušná nastavení. Za určitých podmínek jste také oprávněni požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů a uplatnit své právo na přenositelnost údajů. Návod, jak na to, naleznete níže.

Pokud není možné vaše právo na přístup, opravu a výmaz a právo odvolat souhlas uplatnit změnou nastavení funkcí na internetových stránkách nebo pokud si přejete uplatnit své právo na omezení zpracování nebo právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů, kontaktujte nás prostřednictvím stránky Kontaktujte nás.

6.1Přístup k vašim osobním údajům

1.Přístup k profilovým údajům

 • Klikněte na svůj profilový obrázek na internetových stránkách společnosti Huawei.
 • Klikněte na Profil.
 • Zkontrolujte a zobrazte své osobní údaje.

2.Přístup k údajům o účtu

 • Klikněte na svůj profilový obrázek na internetových stránkách společnosti Huawei.
 • Klikněte na Profil.
 • Klikněte sem.
 • Zkontrolujte a zobrazte údaje o svém účtu.

3.Přístup ke kontaktním informacím

 • Klikněte na svůj profilový obrázek na internetových stránkách společnosti Huawei.
 • Klikněte na možnost Další adresy.
 • Zkontrolujte a zobrazte své osobní údaje.

4. Přístup k údajům o právech členů

 • Klikněte na svůj profilový obrázek na internetových stránkách společnosti Huawei.
 • Klikněte na možnost Přihlášení k odběru/Kupóny/Přehledy.
 • Zkontrolujte a zobrazte práva členů.

5.Přístup k údajům o nákupním košíku

 • Klikněte na ikonu nákupního košíku.
 • Zkontrolujte a zobrazte svůj nákupní košík.

6.Přístup k údajům o objednávkách

 • Klikněte na svůj profilový obrázek na internetových stránkách společnosti Huawei.
 • Klikněte na možnost Orders/Return/Refund (Objednávky/Vrácení zboží/Vrácení peněz).
 • Zkontrolujte a zobrazte své objednávky.

7.Přístup k údajům na fóru

 • Přihlaste se na fórum na internetových stránkách společnosti Huawei.
 • Klikněte na svůj profilový obrázek na internetových stránkách společnosti Huawei.
 • Zkontrolujte a zobrazte své body, příspěvky, dotazy, odpovědi, snímky, uživatele, kteří vás sledují, a uživatele, které sledujete vy, komentáře, soukromé zprávy a systémové informace.

6.2Exportování osobních údajů na externí zařízení

Pokud potřebujete získat digitální kopii svých osobních údajů, můžete se přihlásit a přejít na stránky uživatelského centra----zásady---- týkající se příslušné žádosti. Po podání žádosti si své osobní údaje budete moci stáhnout během několika dní. S jakoukoli jinou žádostí se na nás obraťte na stránce Kontaktujte nás.

6.3Vymazání osobních údajů

1.Vymazání údajů o účtu

 • Klikněte na svůj profilový obrázek na internetových stránkách společnosti Huawei.
 • Klikněte na Profil.
 • Klikněte sem.
 • Vymažte údaje o svém účtu.

2.Vymazání kontaktních informací

 • Klikněte na svůj profilový obrázek na internetových stránkách společnosti Huawei.
 • Klikněte na možnost Další adresy.
 • Klikněte na X pod možností Uložené adresy.
 • Vymažte svou adresu.

3.Vymazání údajů o nákupním košíku

 • Klikněte na ikonu nákupního košíku.
 • Klikněte na X v seznamu nabídek v nákupním košíku.
 • Vymažte zvolené výrobky ze seznamu.

4.Vymazání údajů o objednávkách

 • Klikněte na svůj profilový obrázek na internetových stránkách společnosti Huawei.
 • Klikněte na možnost Objednávky.
 • V seznamu objednávek klikněte na VYMAZAT OBJEDNáVKU.
 • Vymažte zvolené objednávky.

5.Vymazání údajů na fóru

 • Pro vymazání příspěvku či komentáře na fóru na internetových stránkách společnosti Huawei se můžete obrátit na administrátory či moderátora.

6.4Změna osobních údajů

1.Změna údajů o účtu

 • Klikněte na svůj profilový obrázek na internetových stránkách společnosti Huawei.
 • Klikněte na Profil.
 • Klikněte sem.
 • Změňte údaje o svém účtu.

2.Změna kontaktních informací

 • Klikněte na svůj profilový obrázek na internetových stránkách společnosti Huawei.
 • Klikněte na možnost More addresses (Další adresy).
 • Klikněte na možnost Upravitpod možností Uložené adresy.
 • Změňte své kontaktní informace.

3.Změna údajů na fóru

 • Přihlaste se na fórum.
 • Kliknutím na svůj profilový obrázek vstupte do Account center (Centrum účtů).
 • Pro přístup k osobním údajům vyplněným pro vaše HUAWEI ID klikněte na svůj profilový obrázek.
 • Změňte své osobní údaje.

6.5Správa vašeho souhlasu

1.Návod pro odhlášení odběru

 • Klikněte na svůj profilový obrázek na internetových stránkách společnosti Huawei.
 • Klikněte na Subscriptions (Přihlášení k odběru).
 • Klikněte na ODHLáSIT ODBĚR.
 • Následujte pokyny k odhlášení odběru vybraných služeb.

2.Odvolání souhlasu na fórech

 • Přihlaste se na fórum na internetových stránkách společnosti Huawei.
 • Kliknutím na svůj profilový obrázek vstupte do Centrum účtů.
 • Pro odvolání svého souhlasu klikněte na NESOUHLASíM.

6.6Zrušení účtu

1.Zrušení HUAWEI ID

Poznámka: Jakmile je účet deaktivován, nemůže být dále používán ani obnoven. Kromě toho nebudete moci prostřednictvím společnosti Huawei, služeb společnosti Huawei nebo aplikací a her třetích osob obnovit žádné své osobní údaje.

 • Klikněte na svůj profilový obrázek na internetových stránkách společnosti Huawei.
 • Klikněte na Profil.
 • Klikněte sem.
 • Klikněte na Vymazat účet.
 • Nyní můžete zrušit své HUAWEI ID.

7.Jak nás kontaktovat

Společnost Huawei jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů odpovědného za ochranu osobních údajů. Máte-li jakékoli dotazy, připomínky nebo návrhy týkající se vašich práv jakožto subjektu údajů nebo zpracovávání vašich osobních údajů, které společnost Huawei spravuje sama nebo společně s jinou osobou, navštivte Kontaktujte nás.

Adresa společnosti Huawei: Hansaallee 205, D-40549 Düsseldorf, Německo.

Máte-li jakékoli dotazy, připomínky nebo návrhy týkající se vašich práv jakožto subjektu údajů nebo zpracovávání vašich osobních údajů, které spravuje Partner, obraťte se na Partnera.

Adresa Partnera:

 • IRD distribuce, s.r.o., náměstí Jiřího z Poděbrad 1658/11, 130 00, Praha 3
 • I-Terra Sp. z o.o., 4 Niepodległości Av., 70-404 Szczecin

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nebyly zpracovány v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí nebo platnými právními a správními předpisy, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů v místě vašeho bydliště nebo zaměstnání.

8.Jak tyto Zásady ochrany soukromí aktualizujeme

Pokud dojde ke změně našich metod zpracovávání osobních údajů, budeme uživatele předem informovat prostřednictvím oznámení na oficiálních internetových stránkách.

Datum poslední aktualizace: 18/03/2019

DŮLEŽITé: Tyto Zásady ochrany soukromí se týkají ochrany osobních údajů na internetových stránkách společnosti Huawei.

Back to top