Podmínky užívání

Rozsah působnosti

1.1 Tyto Podmínky užívání (dále jen „Podmínky“) představují závaznou smlouvu (dále jen „Smlouva“) uzavřenou mezi vámi (dále jen „vy“ ve všech tvarech) osobně jako uživatelem platformy Huawei (dále jen „Platforma“ nebo „tato Platforma“). Platforma je virtuální platformou vytvořenou a provozovanou společností Huawei Technologies Düsseldorf GmbH, Hansaallee 205, D-40549, Düsseldorf, Německo (dále jen „Huawei“). účelem Platformy je umožnit výměnu informací týkajících se produktové řady značky „Huawei“ a příslušenství značky „Huawei“ společnosti Huawei a také umožnit personalizovaný přístup k internetovému obchodu společnosti Huawei (dále jen „Internetový obchod“). Vezměte prosím na vědomí, že prodejcem a obchodníkem formálně odpovědným za veškeré položky nabízené v Internetovém obchodě není společnost Huawei, ale společnost IRD distribuce, s.r.o. založená v České republice, se sídlem Náměstí Jiřího z Poděbrad 1658/11, 130 00, Praha 3, IČO: 28886917, (shop.cz@huawei.com), a další společnosti, které budou jednat jako prodejci v Internetovém obchodě na základě příslušného pověření uděleného společností Huawei (dále jen „Prodávající“).

1.2 Platformu a funkce, které vám budou na Platformě poskytovány, budete moci využívat pouze za předpokladu, že nejdříve přijmete tyto Podmínky.

Registrace a přístupové údaje

2.1 Pro používání některých částí Platformy je vyžadována Vaše předchozí registrace. Po úspěšné registraci se stanete členem (dále jen „Člen“) Platformy.

2.2 Nezletilé osoby se mohou zaregistrovat pod vedením a dohledem svého zákonného zástupce. Zaregistruje-li nezletilá osoba aniž by o tom informovala svého zákonného zástupce nebo bez jeho dohledu, neponese v rozsahu povoleném platnými právními předpisy společnost Huawei žádnou odpovědnost za rizika a závazky z toho vyplývající.

2.3 Během registrace si může společnost Huawei vyžádat vaše osobní údaje, jako je např. skutečné jméno, emailová adresa apod. Prohlašujete, že tyto osobní údaje jsou správné a úplné. Nebudou-li tyto osobní údaje nebo jejich část správné nebo budou-li neúplné, zavazujete se bez zbytečného odkladu o této skutečnosti společnost Huawei informovat e-mailem nebo takové údaje opravit online.

2.4 Bude-li vámi zvolená přezdívka nebo uživatelské jméno obsahovat nevhodný výraz, vyhrazuje si společnost Huawei právo s okamžitou účinností vaše Členství zrušit nebo takový výraz nahradit vhodným výrazem.

2.5 Společnost Huawei si vyhrazuje právo dle svého výhradního uvážení rozhodnout, zda vás přijme jako Člena či nikoli. Společnost Huawei je oprávněna kdykoli rozhodnout o zrušení nebo pozastavení vašeho Členství, na což budete předem upozorněni. Budete-li přijati za Člena v rámci automatizovaného procesu registrace, považuje se takové přijetí za předběžné a podléhá výslovnému písemnému potvrzení ze strany společnosti Huawei.

2.6 Zavazujete se, že budete své přihlašovací údaje uchovávat v tajnosti a chránit. Za žádných okolností nesmíte umožnit přístup ke svým přihlašovacím údajům třetím osobám, a to ani členům rodiny, přátelům atd. V případě, že společnosti Huawei nebo třetí osobě způsobíte škodu tím, že neuchováte své uživatelské jméno či heslo v tajnosti, budete povinni společnosti Huawei nebo takové třetí osobě tuto škodu nahradit a zmírnit její dopady v rozsahu zákonné odpovědnosti.

2.7 V případě, že zjistíte, že došlo k neoprávněnému použití vašeho účtu nebo k jakékoli jiné nestandardní aktivitě na vašem účtu, jste povinni neprodleně změnit své heslo a uchovat je v tajnosti a kontaktovat společnost Huawei na adrese https://consumer.huawei.com/en/legal/privacy-questions/. Společnost Huawei nenese žádnou odpovědnost za nezákonné použití účtu v důsledku hackerského útoku či vaší nedbalosti.

2.8 V případě, že společnost Huawei obdrží oznámení o vašem požadavku, aby přijala opatření k pozastavení možnosti přihlásit se k vašemu účtu a jeho používání z důvodu nestandardní aktivity, vyhrazuje si společnost Huawei právo vyžádat si vaše platné identifikační údaje a ověřit, že odpovídají zaregistrovaným identifikačním údajům. Jakmile budou požadované identifikační údaje ověřeny oproti zaregistrovaným údajům, příjme společnost Huawei neprodleně opatření s cílem pozastavit možnost přihlásit se k vašemu účtu a používat jej. Pokud neuvedete platné identifikační údaje nebo pokud nebudou platné identifikační údaje odpovídat zaregistrovaným identifikačním údajům, vyhrazuje si společnost Huawei právo vaši žádost zamítnout.

Služby Platformy Huawei

3.1 Pokud jste byl přijat za Člena, zavazuje se společnost Huawei poskytovat vám přístup k Platformě a umožnit vám bezplatně využívat její funkce, jako je vkládání příspěvků (dále jen „Příspěvky“), využívání chatovacích nástrojů a horkých linek.

3.2 Použití Platformy a jejích funkcí vyžaduje, abyste měli přístup k zařízení připojenému k Internetu.

3.3 Společnost Huawei usiluje o to, aby byla Platforma dostupná 95 % času, přičemž tato hodnota se vypočítá na základě délky smluvního roku. Společnost Huawei je však oprávněna kdykoli dle svého výhradního uvážení přerušit nebo omezit provoz Platformy za účelem provedení údržbových prací včetně nouzové údržby. Nemůžete očekávat ani se spoléhat na to, že bude Platforma v určité době dostupná.

3.4 Platforma může zahrnovat obsah, který poskytují ostatní uživatelé. Společnost Huawei nebude před zveřejněním monitorovat ani upravovat vaše Příspěvky či Příspěvky ostatních uživatelů. Společnost Huawei neodpovídá za správnost, platnost, úplnost nebo aktuálnost obsahu Platformy ani za jeho vhodnost k určitému využití.

3.5 Společnost Huawei je oprávněna dočasně nebo zcela měnit, blokovat či rušit jednotlivé funkce Platformy; o předpokládaných změnách budete informováni předem v souladu s článkem 9.3.

3.6 Máte-li důvod se domnívat, že obsah Platformy porušuje platné právní předpisy nebo že je takový obsah jinak nevhodný, využijte příslušnou funkci Platformy, abyste takový obsah nahlásili, nebo zašlete e-mail na adresu shop.cz@huawei.com.

3.7 Není-li sjednáno jinak, poskytuje společnost Huawei Služby Platformy bezplatně.

Používání Internetového obchodu

4.1 Jako součást Platformy nabízí společnost Huawei přístup k Internetovému obchodu, díky kterému si můžete zakoupit výrobky značky Huawei a příslušenství značky Huawei.

4.2Neneseme žádnou odpovědnost za nabídky Prodávajícího v rámci Internetového obchodu a v rozsahu povoleném platnými právními předpisy neposkytujeme žádné záruky ani nepřebíráme odpovědnost za výrobky nabízené nebo prodávané prostřednictvím Internetového obchodu. Kupní smlouva týkající se jakýchkoli položek nabízených v Internetovém obchodě bude uzavřena mezi vámi a Prodávajícím. Společnost Huawei nebude smluvní stranou takové kupní smlouvy ani nebude jednat jako zástupce Prodávajícího. Setkáte-li se s jakýmkoli problémem v souvislosti s nabídkou v Internetovém obchodě, konkrétními výrobky nebo s problémem týkajícím se záruky, kontaktujte přímo Prodávajícího. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou k dispozici v Obchodních podmínkách Prodávajícího: [odkaz na Obchodní podmínky Prodávajícího].

4.3 Společnost Huawei vám poskytne přehled veškerých objednávek a nákupů provedených prostřednictvím Internetového obchodu a tyto údaje pro vaše potřeby uchová. Informace o stavu vašich objednávek můžete získat v rozsahu, ve kterém společnost Huawei takovými informacemi disponuje a uvádí je ve vašem účtu.

Vaše povinnosti

5.1 Zavazujete se, že budete vždy jednat v souladu s těmito Podmínkami a veškerými platnými právními předpisy.

5.2 Jste povinni si zajistit adekvátní internetové připojení, které je předpokladem pro využívání Platformy, na vlastní náklady.

5.3 Zavazujete se, že nebudete zveřejňovat žádné materiály ani Příspěvky, které jsou považovány za nevhodné. Žádný z vašich Příspěvků nesmí zejména obsahovat

  • vulgarity
  • pornografii
  • šíření nebo schvalování násilí, rasismu, diskriminace
  • materiály porušující platné právní předpisy a/nebo práva třetích osob (např. materiály chráněné ochrannými známkami, autorskými právy, materiály porušující pravidla hospodářské soutěže apod.)
  • reklamu propagující jiné výrobky než výrobky značky Huawei

5.4 Společnost Huawei je oprávněna kdykoliv dle svého výhradního uvážení, zablokovat, vymazat nebo změnit Příspěvky, které budou v rozporu s vašimi výše uvedenými povinnostmi, zablokovat nebo zrušit vaše Členství a/nebo v plném rozsahu ukončit tuto Smlouvu, na což budete předem upozorněni.

5.5 V nejširším rozsahu povoleném platnými právními předpisy se zavazujete nahradit společnosti Huawei jakékoli případné ztráty či případnou újmu (včetně přiměřených nákladů právního zastoupení), jež společnosti Huawei vzniknou v důsledku toho, že porušíte výše uvedené závazky.

Užívací práva

6.1 Tímto společnosti Huawei udělujete nevýhradní právo trvající na dobu neurčitou k užívání Příspěvků jakýmkoli způsobem, který bude nezbytný nebo potřebný k tomu, aby bylo možné zveřejnit vaše Příspěvky v rámci Platformy či je společnost Huawei mohla zveřejnit jinak, včetně zejména dalších internetových stránek, reklamních materiálů, videí, obrázků atd.

6.2 Kogentní ustanovení autorského práva zůstávají nedotčena.

Odpovědnost

7.1S výhradou níže uvedených ustanovení a v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy je zákonná odpovědnost společnosti Huawei za škodu omezena v tomto rozsahu:

  • Společnost Huawei nese odpovědnost pouze do výše škody, která je obvykle předvídatelná v době uzavření této Smlouvy; to platí v případě, že se jedná o škodu způsobenou porušením podstatného smluvního závazku z nedbalosti;
  • Společnost Huawei nenese odpovědnost za škody způsobené porušením nepodstatného smluvního závazku z mírné nedbalosti.
  • Společnost Huawei nenese odpovědnost za žádné nepřímé ani následné škody (včetně zejména ztráty výnosů či zisku).

7.2 Výše uvedené omezení odpovědnosti se neuplatní na případy odpovědnosti za škodu vyplývající ze zákona, odpovědnosti za vady, ani odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku úmyslného protiprávního jednání či hrubé nedbalosti ani na jakoukoli újmu na zdraví způsobenou úmyslně či z nedbalosti.

7.3 V rozsahu, v jakém je odpovědnost společnosti Huawei omezena nebo vyloučena, platí totéž ve vztahu k jakékoli osobní odpovědnosti právních zástupců, zaměstnanců a spolupracujících subjektů společnosti Huawei.

Doba trvání a ukončení Smlouvy

8.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

8.2 Obě smluvní strany jsou oprávněny Smlouvu ukončit s výpovědní lhůtou v délce jednoho týdne zasláním e-mailové zprávy.

8.3 Právo kterékoli ze smluvních stran tuto Smlouvu vypovědět ze závažného důvodu (např. podle ustanovení čl. 5.4) není výše uvedeným nijak dotčeno. Společnost Huawei je oprávněna tuto Smlouvu ukončit zejména v případě, že již nebude nadále Platformu poskytovat.

8.4 Společnost Huawei si vyhrazuje právo zrušit váš účet v případě, že nebude používán po dobu dvanácti (12) po sobě jdoucích měsíců, na což budete předem upozorněni.

Další ustanovení

9.1 Tato Smlouva a vztahy mezi smluvními stranami se, pokud jde o používání Platformy, řídí výhradně německým hmotným právem, s vyloučením pravidel pro mezinárodní koupi zboží (CISG). Žádné ustanovení těchto Podmínek vás však nezbavuje ochrany, kterou vám poskytují ustanovení, od kterých se na základě právních předpisů státu, ve kterém máte své obvyklé bydliště, nelze smluvně odchýlit.

9.2 Nebyly uzavřeny žádné ústní dohody.

9.3 Jednotlivé změny těchto Podmínek nebo dodatky k nim musí mít písemnou podobu (v tomto ohledu není e-mail dostačující). Totéž platí v případě změny tohoto požadavku na písemnou podobu. Společnost Huawei je však oprávněna průběžně vydávat nové verze těchto Podmínek. Nové znění vstoupí v platnost a nahradí předchozí znění za předpokladu, že nevznesete proti takové nové verzi námitku do 3 měsíců od okamžiku, kdy vám byla poskytnuta, a za předpokladu, že vás společnost Huawei při poskytnutí nové verze ve lhůtě 2 měsíců informuje o vašem právu vznést námitku. Takové oznámení společnosti Huawei musí obsahovat výslovné upozornění, že pokud uživatel nevznese proti novému znění námitku, má se za to, že s novou verzí závazně souhlasí. Vznese-li uživatel proti novému znění námitku, tato Smlouva s okamžitou účinností automaticky zanikne a uživatel bude povinen okamžitě přestat Platformu používat.

9.4 Pokud jste spotřebitelem, jste oprávněn/a v souvislosti s poskytováním Služeb podat podnět k mimosoudnímu řešení spotřebitelského sporu, a to České obchodní inspekci se sídlem na adrese štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, prostřednictvím jejích internetových stránek https://www.coi.cz/informaci -o-adr/. Spotřebitelům, kteří mají trvalé bydliště v Evropské unii, poskytuje Evropská komise platformu pro online řešení sporů, která je dostupná na následující adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.5 Spotřebitelům, kteří mají trvalé bydliště v Evropské unii, poskytuje Evropská komise platformu pro online řešení sporů, která je dostupná na následující adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Otázky a stížnosti

10.1 Máte-li jakékoli dotazy, návrhy, stížnosti nebo poznámky týkající se Platformy nebo těchto Podmínek nebo chcete-li kontaktovat Huawei z jakéhokoli důvodu, učiňte tak prosím prostřednictvím zaslání e-mailu na e-mailovou adresu shop.cz@huawei.com. V případě jakýchkoli reklamací, Huawei vynaloží maximální úsilí na to, aby Váš e-mail byl zodpovězen do 14 dnů po doručení takového e-mailu.

Back to top