Regulamin serwisu

1. Zakres

1.1 Niniejszy Regulamin serwisu (dalej „Regulamin”) stanowi wiążącą umowę (dalej „Umowa”) między osobą będącą użytkownikiem (dalej „Użytkownik”) platformy Huawei (dalej „Platforma”). Platforma jest wirtualną platformą stworzoną i utrzymywaną przez Huawei Technologies Duesseldorf GmbH, spółkę prawa niemieckiego z siedzibą w Düsseldorfie, Niemcy, Hansaallee 205, D-40549 (zwaną dalej „Huawei”). Platforma ma na celu umożliwienie wymiany informacji dotyczących linii produktów marki „Huawei” i Akcesoriów marki „Huawei”, jak również umożliwienie spersonalizowanego dostępu do sklepu internetowego Huawei (dalej „Sklep internetowy”). Należy pamiętać, że dostawcą i zarejestrowanym sprzedawcą wszystkich produktów oferowanych w Sklepie internetowym nie jest Huawei, a I-Terra sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000443125, o kapitale zakładowym wynoszącym 3.250.000 zł, o NIP 955-234-25-88, o nr. REGON 321315028, numer BDO 000312042  (sklep@huawei.com), zaś inne spółki będą działać jako sprzedawcy w Sklepie internetowym po uzyskaniu zezwolenia Huawei (dalej „Sprzedający”).

1.2 Korzystanie przez Użytkownika z Platformy oraz funkcji udostępnionych Użytkownikowi w ramach Platformy jest dopuszczalne wyłącznie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.Rejestracja i dane logowania

2.1 Korzystanie z niektórych części Platformy wymaga uprzedniej rejestracji. Jeśli rejestracja zakończy się pomyślnie, Użytkownik staje się członkiem (zwanym dalej „Członkiem”) Platformy.

2.2 Osoby niepełnoletnie mogą dokonać rejestracji wyłącznie pod opieką i nadzorem opiekuna. Jeśli osoba niepełnoletnia korzysta z Platformy bez powiadomienia opiekuna lub bez nadzoru opiekuna, Huawei nie ponosi, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialności za jakiekolwiek wynikające z tego ryzyka lub zobowiązania.

2.3 W ramach procesu rejestracji Huawei może wymagać od Użytkownika podania danych osobowych, takich jak prawdziwe imię i nazwisko, adres e-mail itd. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawidłowe i kompletne. Użytkownik zobowiązuje się do bezzwłocznego poinformowania Huawei drogą e-mailową lub skorygowania danych online, jeśli jego dane osobowe w całości lub części okażą się nieprawidłowe lub niekompletne.

2.4 W razie stwierdzenia, że wybrany przez Użytkownika pseudonim (nazwa użytkownika) zawiera nieodpowiednie słowo, Huawei zastrzega sobie prawo do anulowania Członkostwa ze skutkiem natychmiastowym lub zmiany pseudonimu (nazwy użytkownika) na odpowiedni.

2.5 Huawei zastrzega sobie prawo do przyjęcia Użytkownika na Członka według własnego uznania Huawei. Huawei może zdecydować o anulowaniu lub odwołaniu Członkostwa Użytkownika w dowolnym momencie po uprzedzeniu o tym Użytkownika. Jeśli Użytkownik zostanie Członkiem w procesie automatycznej rejestracji, takie przyjęcie uznane zostanie za wstępne i będzie podlegać wyraźnemu pisemnemu potwierdzeniu przez Huawei (przy czym wiadomość e-mail będzie wystarczająca).

2.6 Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i ochrony swoich danych logowania. W żadnym razie Użytkownikowi nie wolno udostępniać swoich danych logowania osobom trzecim, w tym m.in. członkom rodziny, znajomym itd. W przypadku, gdy Użytkownik spowoduje straty po stronie Huawei lub podmiotów zewnętrznych poprzez niezabezpieczenie swojego konta i hasła, Użytkownik zrekompensuje takie straty spółce Huawei i podmiotom zewnętrznym oraz zaradzi ich skutkom z zastrzeżeniem zasad odpowiedzialności ustawowej.

2.7 W razie odkrycia przez Użytkownika, że jego konto było używane bez autoryzacji lub odkrycia jakichkolwiek innych nietypowych działań, Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić hasło do konta i należycie je zabezpieczyć, a następnie skontaktować się z Huawei, pisząc na adres sklep@huawei.com. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa Huawei nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezprawne korzystanie z konta wynikające z włamania lub zaniedbania Użytkownika.

2.8 Po otrzymaniu prośby Użytkownika o podjęcie przez Huawei działań zmierzających do zawieszenia możliwości logowania do konta Użytkownika i korzystania z tego konta w związku z nieprawidłową aktywnością, spółka Huawei zastrzega sobie prawo do zażądania od Użytkownika przedstawienia ważnego dokumentu tożsamości oraz prawo do sprawdzenia, czy dane z przedstawionego dokumentu odpowiadają zarejestrowanym danym identyfikacyjnym. Huawei zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania zmierzające do zawieszenia możliwości logowania do konta Użytkownika i korzystania z tego konta po zweryfikowaniu dokumentu tożsamości z zarejestrowanymi danymi identyfikacyjnymi. Huawei zastrzega sobie prawo do odrzucenia powyższej prośby, jeśli Użytkownik nie przedstawi ważnego dokumentu tożsamości lub jeśli przedstawiony ważny dokument tożsamości zawiera dane inne niż zarejestrowane dane identyfikacyjne.

3. Usługi oferowane na Platformie Huawei

3.1 Pod warunkiem, że Użytkownik zostanie przyjęty na Członka, Huawei zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Platformy i umożliwienia mu bezpłatnego korzystania z funkcji Platformy, takich jak zamieszczanie postów (dalej „Posty”).

3.2 Korzystanie z Platformy i jej funkcjonalności wymaga urządzenia mającego dostęp do sieci internetowej.

3.3. Huawei dokłada starań, aby utrzymać dostępność Platformy na poziomie 95% czasu (w skali rocznego okresu obowiązywania Umowy). Huawei może jednak wyłączyć lub ograniczyć Platformę na czas wykonywania prac konserwacyjnych, w tym konserwacji awaryjnej, w dowolnym momencie i według własnego uznania Huawei, dostarczając w czasie braku dostępności Platform odpowiednich informacji tak szybko, jak to możliwe. Użytkownik nie możesz oczekiwać, że Platforma będzie dostępna w określonym czasie ani nie może polegać na takiej dostępności.

3.4 Na Platformie mogą znaleźć się treści dostarczane przez innych użytkowników. Huawei nie monitoruje ani nie edytuje Postów Użytkownika ani Postów innych osób przed ich publikacją. Huawei nie składa żadnych oświadczeń co do prawidłowości, ważności, kompletności, aktualności treści Platformy czy ich przydatności do określonego zastosowania.

3.5 Huawei może modyfikować, blokować lub usuwać funkcje Platformy tymczasowo lub całkowicie po uprzednim powiadomieniu Użytkownika o planowanych zmianach zgodnie z pkt. 9.3.

3.6 W razie gdy Użytkownik ma powody sądzić, że treść Platformy narusza obowiązujące przepisy prawa lub jest w inny sposób nieodpowiednia, prosimy o skorzystanie ze specjalnej funkcji Platformy w celu zgłoszenia takiej treści lub o wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@huawei.com.

3.7 O ile nie uzgodniono inaczej, Huawei świadczy swoje Usługi oferowane na Platformie bezpłatnie.

4. Korzystanie ze Sklepu internetowego

4.1 W ramach Platformy spółka Huawei oferuje dostęp do Sklepu internetowego, który umożliwia Użytkownikowi zakup produktów Huawei oraz Akcesoriów marki Huawei.

4.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za oferty Sprzedającego w Sklepie internetowym, a w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, nie udzielamy żadnej gwarancji ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za produkty oferowane lub sprzedawane w Sklepie internetowym. Umowa sprzedaży w odniesieniu do wszelkich pozycji oferowanych w sklepie internetowym zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym. Huawei nie jest stroną umowy sprzedaży i nie działa jako przedstawiciel Sprzedającego. W razie napotkania jakichkolwiek problemów związanych z ofertą w Sklepie internetowym, poszczególnymi produktami lub kwestiami gwarancyjnymi prosimy o bezpośredni kontakt ze Sprzedającym. Dane kontaktowe Sprzedającego można znaleźć w Warunkach sprzedaży Sprzedającego dostępnych pod adresem [hiperłącze do Warunków sprzedaży Sprzedającego].

4.3 Huawei zobowiązuje się udostępniać Użytkownikowi historię wszystkich zamówień i zakupów dokonanych w Sklepie internetowym oraz przechowywać odpowiednie dane dla wygody Użytkownika. Użytkownik może uzyskać informacje na temat statusu swoich zamówień, w zakresie, w jakim Huawei posiada i wyświetla takie informacje, z poziomu konta Członkowskiego Użytkownika.

5. Obowiązki Użytkownika

5.1 Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania, w każdym momencie, Regulaminu oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawa.

5.2 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, na własny koszt, odpowiedniego połączenia internetowego, które stanowi warunek korzystania z Platformy.

5.3 Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać materiałów i Postów, które mogą być uznane za nieodpowiednie. W szczególności żaden z Postów Użytkownika nie może zawierać

  • przekleństw,
  • pornografii,
  • powielania lub popierania przemocy, rasizmu, dyskryminacji,
  • materiału naruszającego obowiązujące przepisy prawa lub prawa innych osób (np. znaki towarowe, prawa autorskie, przepisy dotyczące nieuczciwej konkurencji itd.),
  • reklamy produktów innych niż produkty firmy Huawei.

5.4 Huawei może w każdej chwili, według własnego uznania Huawei, zablokować, usunąć lub zmodyfikować takie Posty, które naruszają powyższe zobowiązania Użytkownika, zablokować lub usunąć Członkostwo Użytkownika lub całkowicie anulować Umowę po uprzedzeniu Użytkownika o tym fakcie.

5.5 W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa Użytkownik zobowiązuje się zrekompensować spółce Huawei wszelkie straty i szkody (w tym koszty obsługi prawnej), które Huawei może ponieść w związku z naruszeniem przez Użytkownika powyższych zobowiązań Użytkownika.

5.6 Użytkownik zobowiązuje się do aktualizowania swoich danych osobowych podanych podczas rejestracji na Platformie oraz do powiadamiania Huawei o wszelkich zmianach w rozsądnym czasie, tak aby spółka Huawei mogła świadczyć swoje usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem.

6. Prawa do korzystania

6.1 Niniejszym Użytkownik udziela spółce Huawei niewyłącznego, nieograniczonego w czasie prawa do korzystania z Postów w dowolny sposób, w zakresie, który jest konieczny lub przydatny do prezentowania Postów Użytkownika na Platformie lub w innych publikacjach Huawei, w tym m.in. na innych witrynach internetowych, w materiałach reklamowych, filmach, na zdjęciach itp.

6.2 Bezwzględnie wiążące przepisy prawa autorskiego pozostają nienaruszone.

7. Odpowiedzialność

7.1 Zgodnie z poniższymi postanowieniami, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, ustawowa odpowiedzialność odszkodowawcza Huawei jest ograniczona w następujący sposób:

  • Huawei ponosi odpowiedzialność wyłącznie do wysokości szkód typowo przewidywalnych w momencie zawierania Umowy w zakresie szkód spowodowanych drobnym, nieumyślnym naruszeniem istotnego zobowiązania umownego.
  • Huawei nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane drobnym, nieumyślnym naruszeniem nieistotnego zobowiązania umownego.

7.2 Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy odpowiedzialności ustawowej (w szczególności odpowiedzialności na podstawie niemieckich przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkt), odpowiedzialności związanej z przyjęciem określonej gwarancji, odpowiedzialności za szkody spowodowane umyślnym działaniem lub rażącym niedbalstwem, a także odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju obrażenia ciała spowodowane umyślnie lub nieumyślnie.

7.3 Powyższe wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Huawei mają zastosowanie także do osobistej odpowiedzialności prawnych przedstawicieli, pracowników i pełnomocników Huawei.

8. Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy

8.1 Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

8.2 Każda ze Stron może rozwiązać Umowę za tygodniowym wypowiedzeniem. Do wypowiedzenia wystarczająca będzie forma wiadomości e-mail.

8.3 Prawo każdej ze Stron do wypowiedzenia umowy z ważnego powodu (np. określonego w pkt. 5.4) pozostaje nienaruszone. Huawei ma w szczególności prawo do rozwiązania umowy z ważnego powodu, jakim będzie zakończenie udostępniania Platformy przez Huawei.

8.4 Huawei zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika w przypadku, gdy konto nie jest używane przez okres 12 (dwunastu) kolejnych miesięcy, po uprzedzeniu o tym Użytkownika.

9.Pozostałe postanowienia

9.1 Niniejsza umowa oraz stosunki Stron w zakresie korzystania z Platformy podlegają wyłącznie niemieckiemu prawu materialnemu, z wyłączeniem zasad Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Niemniej jednak żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie pozbawia Użytkownika ochrony zapewnianej mu na mocy przepisów, od których nie można odstąpić w drodze umowy na mocy prawa obowiązującego w stałym miejscu zamieszkania Użytkownika.

9.2 Nie zawarto żadnych umów ustnych.

9.3 Indywidualne zmiany lub poprawki do niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej (wiadomość e-mail nie jest w tym zakresie wystarczająca). To samo dotyczy zmiany powyższego wymogu formy pisemnej. Huawei może jednak publikować nowe wersje niniejszego Regulaminu, a także wprowadzać zmiany lub uzupełnienia do niniejszego Regulaminu ze względu na: i) zmiany w obowiązującym prawie, zmiany w praktyce organów regulacyjnych lub zmiany w orzecznictwie, (ii) zmiany w praktykach rynkowych lub zmiany technologiczne związane ze świadczonymi usługami, (iii) zmiany uwarunkowań biznesowych leżących u podstaw usług oraz (iv) inne ważne przyczyny. Nowa wersja staje się ważna i zastępuje poprzednią, pod warunkiem, że Użytkownik nie sprzeciwi się takiej nowej wersji w ciągu 3 miesięcy od otrzymania nowej wersji i pod warunkiem, że spółka Huawei powiadomiła Użytkownika o jego prawie do sprzeciwu w ciągu 3 miesięcy wraz z udostępnieniem nowej wersji. Powiadomienie Huawei powinno zawierać wyraźne stwierdzenie, że brak sprzeciwu użytkownika wobec nowej wersji zostanie uznany za zgodę użytkownika na wejście nowej wersji w życie. Jeśli użytkownik wyrazi swój sprzeciw wobec nowej wersji, Umowa ulegnie automatycznemu rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, a użytkownik będzie musiał niezwłocznie powstrzymać się od dalszego korzystania z Platformy.

9.4 Jeśli Użytkownik jest konsumentem (tzn. korzysta z Platformy do celów osobistych niezwiązanych z prowadzoną przez Użytkownika regularną działalnością gospodarczą), to ma prawo do zgłoszenia sporu wynikającego z realizacji usług na podstawie niniejszego Regulaminu do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie z siedzibą pod adresem ul. Sienkiewicza 3, Warszawa, 00-015, Polska (ih_warszawa@wiih.org.pl).

Komisja Europejska zapewnia konsumentom mieszkającym na terenie UE platformę internetowego rozstrzygania sporów dostępną pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.Pytania i reklamacje

10.1 W przypadku jakichkolwiek pytań, sugestii, skarg lub uwag dotyczących Platformy lub niniejszego Regulaminu, a także w przypadku jakiejkolwiek innej potrzeby kontaktu z Huawei, Użytkownik może skorzystać z adresu e-mail sklep@huawei.com. W przypadku złożenia reklamacji Huawei dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wiadomość w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

Back to top