Warunki gwarancji obowiązujące w Polsce

HUAWEI Polska sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie urządzenia, na które została wydana niniejsza karta gwarancyjna pod warunkiem korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.

Warunki gwarancji:

1. Okres gwarancji na Produkt obejmuje 24 miesiące na urządzenie oraz 12 miesięcy na akcesoria oraz baterie, liczone od daty zakupu/wydania Produktu Użytkownikowi.

2. W ramach okresu gwarancji Autoryzowany Serwis dokona, w przypadku stwierdzenia uszkodzeń, bezpłatnej dla Użytkownika, naprawy lub wymiany urządzenia (zależnie od decyzji HUAWEI Polska). Naprawiony / wymieniony Produkt lub jego części są wolne od wad. Wszystkie wymienione części przejdą na własność HUAWEI. Usterki urządzenia podlegające gwarancji zostaną usunięte bezpłatnie dla Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania urządzenia.

3. Produkty oddawane lub odsyłane do Autoryzowanego Serwisu powinny być kompletne (ładowarka, kable, etc). Odsyłanie niekompletnych produktów, może wydłużyć termin naprawy lub ją uniemożliwić. Produkt powinien zostać zabezpieczony przez uszkodzeniami mogącymi powstać w czasie transportu, w związku z tym zalecane jest zastosowanie oryginalnego opakowania.

4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z:

1) korzystania z Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i niezgodnie z instrukcją obsługi,

2) uszkodzeń mechanicznych oraz niewłaściwego użytkowania, zaniedbania oraz wypadków i zdarzeń losowych niezależnie od ich przyczyny,

3) uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji, konserwacji, instalacji oraz dokonywania jakichkolwiek zmian lub przeróbek przez osoby i serwisy do tego nieupoważnione,

4) wystąpienia usterek związanych z nieoryginalnym lub niewłaściwym oprogramowaniem niedołączonym do produktu, w przypadku, gdy wynikają one z ingerencji Użytkownika (np. instalacji nieprawidłowych sterowników, użytkowanie oprogramowania bez licencji),

5) eksploatacji urządzeń w warunkach znacznego zanieczyszczenia, wysokiej wilgotności lub dużych wahań temperatur, kontaktem z żywnością lub cieczą, korozji oraz zastosowania niewłaściwej mocy energii elektrycznej,

6) rys i uszkodzeń powierzchni z tworzyw sztucznych oraz innych elementów zewnętrznych narażonych na zużycie w ramach zwykłego użytkowania Produktu.

5. Gwarancja na Produkt nie obowiązuje w przypadku zerwania z urządzenia jakiejkolwiek plomby serwisowej, świadczącej o nieautoryzowanej ingerencji.

6. Niniejsza Gwarancja odnosi się wyłącznie do oryginalnie dostarczonych części składowych Produktu i nie obejmuje innych komponentów.

7. Firma HUAWEI Polska nie odpowiada za niekompatybilność sprzedawanego sprzętu z posiadanym przez Kupującego i zainstalowanym przez niego oprogramowaniem systemowym niedostarczonym przez HUAWEI Polska.

8. Firma HUAWEI Polska nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w reklamowanym urządzeniu przedmioty należące do Reklamującego (np. karty SIM, karty SD itp.).

9. Firma HUAWEI Polska nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie oprogramowania i danych, przechowywanych w urządzeniu podczas naprawy,tj. wszystkich danych zawartych w pamięci urządzenia w szczególności kontaktów, plików zdjęciowych, muzycznych itd. HUAWEI zaleca regularne wykonywanie kopii zapasowych. Jednocześnie informujemy, że oprogramowanie oraz cała zawartość urządzenia zostaną usunięte w procesie serwisowym, a urządzenie zostanie zaktualizowane do najnowszej wersji oprogramowania.

Informacja dotycząca sposobu wykonania kopii znajduje się na stronie internetowej: https://consumer.huawei.com/pl/support/phone-clone/ lub może zostać udzielona przez Autoryzowany Serwis HUAWEI.

10. Z wyjątkiem warunków gwarancyjnych przedstawionych powyżej, Firma HUAWEI Polska w zakresie przewidzianym przez prawo, nie ponosi innej odpowiedzialności dotyczącej Produktu oraz jego użytkowania.

Gwarancja nie daje Użytkownikowi prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków, odszkodowania za niedogodności wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania Produktu.

  11. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

  12. Aby skorzystać z niniejszej gwarancji, należy dostarczyć urządzenie do punktu sprzedaży albo bezpośrednio do Autoryzowanego Serwisu wraz z dowodem zakupu. Lista aktualnych Autoryzowanych Serwisów znajduje się na stronie:https://consumer.huawei.com/pl/support/service-center/

  Dane Gwaranta:

  HUAWEI Polska sp. z o.o.

  Domaniewska 50

  02-672 Warszawa

Back to top