Zasady ochrony prywatności

Witryna Huawei jest platformą usług obsługiwaną przez firmę Huawei Technologies DuesseldorfGmbH Hansaallee 205, D-40549 Düesseldorf, Niemcy (zwaną dalej „Huawei”) we współpracy znastępującymi firmami (zwanymi dalej osobno „Partnerem” oraz łącznie „firmą Huawei i jejpartnerami”, „my” lub „nas”):

 • I-Terra Sp. z o.o. przy al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin (dotyczy użytkowników zamieszkałych w Polsce).
 • IRD distribuce, s.r.o., náměstí Jiřího z Poděbrad 1658/11, 130 00, Praga 3 (dotyczy użytkowników zamieszkałych wCzechach).

Platforma usługowa dostarcza użytkownikowi usługi wspomniane w Witrynie Huawei, w tymlogowanie użytkownika, przeglądanie produktów, rezerwacje online, zakupy internetowe,zapytania dotyczące usług, reklamy, komentarze użytkowników, zapytania użytkowników,informacje o produktach i porady dotyczące użytkowania.

Niniejsze Zasady ochrony prywatności opisują również prawa użytkownika jako osoby, którejdane dotyczą, w tym prawa do sprzeciwu wobec niektórych prowadzonych przez nas operacjiprzetwarzania. Więcej informacji na temat praw użytkownika i sposobu ich realizacji możnaznaleźć w sekcji 6 poniżej.

1. Kto odpowiada za obsługę danych osobowych użytkownika?

O ile nie określono wyraźnie inaczej, firma Huawei i jej Partner ponosząsolidarną odpowiedzialność za ochronę prywatności użytkownika w związku zobsługą platformy Huawei (każda z tych stron jest współadministratorem). Mato na celu zapewnienie skutecznej ochrony praw użytkownika jako osoby,której dane dotyczą. Nasza solidarna odpowiedzialność obejmuje operacjeprzetwarzania danych osobowych użytkownika wspomniane w niniejszych Zasadachochrony prywatności, takie jak przetwarzanie danych na potrzeby sprzedażyinternetowej, śledzenia zwyczajów nabywczych użytkownika, prowadzeniakampanii marketingowych itp. (zgodnie z sekcją 3 poniżej). Nasza solidarnaodpowiedzialność nie obejmuje przetwarzania danych osobowych użytkownika wnastępujących celach:

 • spełnianie wymogów dotyczących księgowości i podatków,
 • realizacja wynikających z rękojmi obowiązków naprawy wad zakupionychurządzeń.

Za przetwarzanie danych osobowych użytkownika do tych celów odpowiadawyłącznie nasz Partner.

Co do zasady nasza odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązkówadministratora na mocy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jestprzydzielana na podstawie tego, kto (firma Huawei czy Partner) ma najbliższyzwiązek z danym celem przetwarzania danych. Firma Huawei pozostaje jednakodpowiedzialna, w odniesieniu do wszystkich celów przetwarzania wspomnianychw niniejszych Zasadach ochrony prywatności, za publikowanie przejrzystychzasad ochrony prywatności witryny, dbanie o bezpieczeństwo (w zakresieochrony danych i poufności) przetwarzania, wdrażanie stosownych środkówzgodnie z zasadami ochrony danych w fazie projektowania i domyślnie,reagowanie na naruszenia danych, przeprowadzanie oceny skutków w zakresieochrony danych oraz prowadzenie uprzednich konsultacji.

Relacja współadministratorów występuje tylko między firmą Huawei i jejPartnerem, a nie pomiędzy innymi stronami.

Nasza witryna może zawierać łącza do innych witryn z dodatkowymi informacjamina temat określonych produktów i usług firmy Huawei. Gromadzenie iprzetwarzanie danych użytkownika za pośrednictwem innych witryn będzieodbywać się zgodnie z zasadami ochrony prywatności dostawcy witryny.Zachęcamy do przeczytania takich zasad ochrony prywatności.

2. Jakie dane osobowe na temat użytkownika gromadzimy?

Dane osobowe będą zbierane i wykorzystywane tylko w celach określonych wniniejszych Zasadach ochrony prywatności. Dane osobowe to wszelkieinformacje, które umożliwiają firmie Huawei identyfikację użytkownika.

Będą gromadzone i przetwarzane następujące dane:

 • informacje o urządzeniu, w tym identyfikatory, model i numer seryjnyurządzeniaoraz typ przeglądarki i system operacyjny urządzenia;
 • informacje o sieci, w tym adres IP i inne informacje uzyskane z żądańhttpprzesłanych przez urządzenie użytkownika;
 • informacje o koncie użytkownika, w tym jego adres e-mail, numertelefonu,pseudonim, zdjęcie profilowe i ID HUAWEI;
 • informacje o zamówieniu, w tym adres e-mail użytkownika, jego kodpocztowy, numertelefonu, adres wysyłkowy, adres do rozliczeń i nazwa użytkownika, którebędą służyćdo generowania numerów zamówień, numerów płatności, numerów przesyłekoraz numerówśledzenia przesyłki dla użytkownika;
 • rekordy operacji, w tym rekordy dotyczące przeglądania i kliknięć, orazinneinformacje na temat sposobu korzystania z witryny przez użytkownika;
 • informacje o obsłudze klienta, w tym nazwa, numer telefonu i adrese-mailwprowadzone przez użytkownika, a także jego wiadomości e-mail, nagraniai rekordyczatu;
 • historia zakupów, w tym urządzenia Huawei, które użytkownik zakupił lubchcezakupić (dane o użyciu);
 • inne istotne informacje przekazane nam przez użytkownika, w tymkomentarze, pytaniai opinie, jak również posty, komentarze, polubienia, udostępnienia igłosy naforach.

Gromadzenie informacji o logowaniu oraz innych danych, takich jak dane oużyciu i innepowiązane informacje przesłane nam przez użytkownika, jest niezbędne w celudostarczaniamu odpowiednich usług i towarów. Brak zgody na przekazanie tych informacjimożeuniemożliwić realizowanie pełnego zakresu takich usług.

3. W jaki sposób wykorzystujemy dane użytkownika?

Będziemy wykorzystywać i przetwarzać dane osobowe użytkownika w celuzapewnienia mu usług, które subskrybuje, i wywiązania się zezobowiązań umownych. O ile nie określono inaczej w niniejszymdokumencie, w przypadku braku zgody na gromadzenie i przetwarzanie jegodanych osobowych użytkownik nie będzie mógł korzystać z odpowiednich usług.Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w celu wdrożenia podstawowychfunkcji usług, takich jak:

 • przeglądanie produktów,
 • rezerwacje online,
 • zakupy internetowe,
 • logistyka i dystrybucja,
 • usługi posprzedażowe.

W ramach realizacji zlecenia uzyskamy również od zewnętrznego dostawcy usługlogistycznych numer śledzenia przesyłki użytkownika, aby umożliwić muśledzenie statusuwysyłki swojego zakupu.

Jednak w przypadku, gdy umowę o świadczenie powyższych usług w witryniezawarto z firmą,a użytkownik korzysta z tych usług w charakterze pracownika takiej firmy,przetwarzaniedanych osobowych użytkownika nie będzie odbywać się na mocy umowy, tylko napodstawienaszego uzasadnionego interesu w realizacji umowy zasadniczej o usługiinternetowezawartej z pracodawcą użytkownika.

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, będziemy równieżwykorzystywać jego daneosobowe do celów marketingowych. Możemy również wysyłać użytkownikowi pocztąe-mailoferty handlowe i promocyjne, które mogą go zainteresować. W tym celustworzymy profilna podstawie produktów, które użytkownik zakupił lub chce zakupić, orazsposobu, w jakikorzysta on z subskrybowanych u nas usług. Użytkownik ma jednak prawowycofać zgodę,rezygnując z otrzymywania reklam poprzez łącze do anulowania subskrypcjizamieszczone wotrzymanych przez niego wiadomościach e-mail lub wykonując czynności opisanew punkcie„Aby zrezygnować z wybranych usług, należy:” sekcji 6,5 „Jakie użytkownik maprawa?”.

Do wysyłania użytkownikowi pocztą e-mail ofert handlowych i promocyjnych,które mogą gozainteresować, będziemy używać narzędzi innych firm. Użytkownik możezrezygnować zotrzymywania reklam poprzez łącze do anulowania subskrypcji w wiadomoście-mail lubwykonanie czynności opisanych w punkcie „Aby zrezygnować z wybranych usług,należy:”sekcji 6,5 „Jakie użytkownik ma prawa?”.

Aby zapewnić przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych namocyobowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych, nasz Partner będzierównieżprzetwarzać dane osobowe użytkownika na potrzeby rozliczeń podatkowych,księgowości iinnych usług związanych z finansami. Będziemy również wykorzystywać daneużytkownika dospełnienia naszych zobowiązań wynikających z RODO i lokalnych przepisówprawa orazprzepisów wykonawczych dotyczących usług świadczonych drogą elektronicznych(usługelektronicznych).

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika również w następujących celach opartychnanaszych prawnie uzasadnionych interesach:

 • Konsultacja internetowa: Gdy użytkownik korzysta z infolinii działuobsługiklienta, czatu lub adresu e-mail działu obsługi klienta zapewnianychprzez witrynęHuawei, dostawca usług z zakresu obsługi klienta gromadzi i przetwarzanastępującedane użytkownika w naszym imieniu i zgodnie z zawartą z nami umową:nazwę, adrese-mail, numer telefonu, rekordy czatu, nagrania i wiadomości e-mail.Jeśli użytkownik nie przekaże takich informacji, nasi pracownicy działuobsługiklienta nie będą mogli przyjmować zapytań od użytkownika ani udzielać muporad drogąinternetową..
 • Zapobieganie oszustwom: Aby zapewnić bezpieczeństwo płatności orazzapobiegaćkradzieży, oszustwom, zagrożeniom finansowym i złośliwym atakomsieciowym, konto IDHUAWEI użytkownika, jego informacje o sieci i zamówieniu będągromadzone, anastępnie przetwarzane. Jeśli użytkownik wyrazi sprzeciw wobecprzetwarzania takichdanych, jego płatność zostanie zawieszona, a realizacja zakupu niebędzie możliwa.
 • Komentarze: Gdy użytkownik zamieszcza komentarze dotyczące produktów wwitrynieHuawei, musimy gromadzić jego dane konta, w tym ID HUAWEI, nazwęużytkownika izdjęcie profilowe, a także treść komentarzy. W przypadku wyświetlaniapowyższychinformacji w publicznym miejscu domyślnie przeprowadzamy anonimizacjęnazwyużytkownika.

Ponadto możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika, jeśli jest to niezbędnedoprzestrzegania obowiązków prawnych, w tym wymogów dotyczących podatków irachunkowości,oraz ustanowienia lub obrony naszych praw.

4. Jak długo przechowujemy dane użytkownika?

Nie przechowujemy danych osobowych użytkownika dłużej, niż jest to koniecznedo celówzdefiniowanych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Po zakończeniuokresuprzechowywania usuwamy dane osobowe użytkownika lub przeprowadzamy ichanonimizację, zwyjątkiem sytuacji, w których stosowne przepisy ustawowe i wykonawczewymagają inaczej.

Okres przechowywania danych osobowych użytkownika w ramach usług witrynyHuawei jestnastępujący:

Dane osobowe użytkownika związane z jego zapytaniami będą przechowywane przezsześć (6)miesięcy od dnia, w którym odpowiedziano na zapytania.

Co do zasady jeśli użytkownik dezaktywuje konto, usuniemy związane z nim daneosobowe, wtym informacje o urządzeniach, informacje o sieci, informacje o koncie,zapisy działańitp., lub przeprowadzimy ich anonimizację. Wyjątkiem od tej reguły są daneosoboweprzechowywane na potrzeby rozliczeń podatkowych, fakturowania i księgowości,a także napotrzeby usług związanych z finansami, które będą przechowywane przez:

- pięć (5) lat po zakończeniu odpowiedniego roku obrotowego lub, wodniesieniu do rękojmii reklamacji, rok po wygaśnięciu uprawnień z tytułu rękojmi lub wydaniudecyzji wsprawie reklamacji – Polska

- dziesięć (10) lat po realizacji usługi lub wprowadzeniu wadliwego produktuna rynek –Czechy.

Te same warunki mają zastosowanie do przechowywania danych osobowych przeznaszychPartnerów:

Partner

Okres przechowywania

I-Terra Sp. z o.o.

Pięć (5) lat po zakończeniu odpowiedniegorokuobrotowego lub, w odniesieniu do rękojmi i reklamacji,rokpo wygaśnięciu uprawnień z tytułurękojmi lubwydaniu decyzji w sprawie reklamacji

IRD distribuce, s.r.o.

Dziesięć (10) lat po realizacji usługi lubwprowadzeniuwadliwego produktu na rynek

Jeśli użytkownik dezaktywuje konto lub dobrowolnie usunie zamówienie wokresieprzechowywania danych, firma Huawei zastrzega prawo do przechowywaniarekordówtransakcji na swoich serwerach do zakończenia okresu przechowywania.

Dane osobowe użytkownika, których wymagamy na potrzeby dochodzenia lub obronyroszczeń iochrony lub obrony naszej firmy przed niezgodnymi z prawem, przestępczymilubszkodliwymi działaniami, będą przechowywane przez trzy (3) lata od dnia, wktórymdowiedzieliśmy się o zdarzeniach, które doprowadziły do roszczeń, lub oniezgodnych zprawem, przestępczych bądź szkodliwych działaniach.

5. Czy udostępniamy dane osobowe użytkownika?

5.1 Ujawnianie danych innym firmom

1) Dostawcy usług z zakresu obsługi klienta

Gdy użytkownik korzysta z infolinii działu obsługi klienta, czatu, ankiet lubadresue-mail działu obsługi klienta zapewnianych przez witrynę Huawei, dostawcausług zzakresu obsługi klienta gromadzi i przetwarza następujące dane w naszymimieniu izgodnie z zawartą z nami umową: nazwę użytkownika, jego adres e-mail, numertelefonu,rekordy czatu, nagrania i wiadomości e-mail. Dostawcy usług z zakresuobsługi klientaobejmują podmioty stowarzyszone firmy Huawei.

Jeśli użytkownik nie przekaże takich informacji, pracownicy działu obsługiklienta niebędą mogli przyjmować zapytań od użytkownika ani udzielać mu porad drogąinternetową.

2) Subskrybowane usługi reklamowe

W celu wysyłania użytkownikowi subskrybowanych przez niego reklam handlowychdostawcausług poczty e-mail będzie przetwarzał następujące dane osobowe w naszymimieniu izgodnie z zawartą z nami umową: adres e-mail użytkownika.

3) Płatności internetowe

Gdy użytkownik płaci za zakupy w witrynie Huawei, jego informacje o koncie izamówieniusą przekazywane do systemu płatności elektronicznych na potrzeby realizacjipłatności ikontroli ryzyka, aby zapewnić bezpieczeństwo płatności użytkownika orazzapobiegaćkradzieżom, oszustwom i innym zagrożeniom.

Brak zgody na udostępnianie tych informacji uniemożliwi użytkownikowidokonywaniepłatności internetowych.

4) Usługi logistyczne

Po finalizacji zakupu adres wysyłkowy, adres do rozliczeń, numer telefonu,adres e-mail,kod pocztowy i nazwa użytkownika zostaną przekazane naszemu Partnerowi napotrzebyfakturowania, wysyłki i dostawy towarów. Nasz Partner może równieżudostępnić te daneodpowiedniemu dostawcy usług pocztowych lub kurierskich.

Brak zgody na udostępnianie tych informacji uniemożliwi użytkownikowifinalizacjęzamówienia. Będziemy udostępniać wskazane wyżej informacje do realizacjipotrzebwynikających z naszych uzasadnionych interesów, tj. do wykonywania umowyzawartej przezużytkownika z naszym Partnerem lub firmą Huawei.

5) Google Analytics

W celu lepszej analizy danych użytkowników witryna Huawei może korzystać zGoogleAnalytics, usługi analizy danych internetowych oferowanej przez firmę GoogleInc., zsiedzibą pod adresem: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043,USA. GoogleAnalytics wykorzystuje pliki „cookie”, tj. pliki tekstowe przechowywane nakomputerzeużytkownika, aby ułatwić analizę sposobu użytkowania witryny przezużytkownika.

Przetwarzając dane na temat odwiedzin użytkownika (poprzez pliki cookie)wygenerowaneprzez firmę Huawei, Google Analytics może określić, czy użytkownik jestnowym, czy teżpowracającym użytkownikiem. Wygenerowane na podstawie pliku cookieinformacje dotycząceużytkowania witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) zostanąprzesłane doserwerów Google na terenie USA i będą na nich przechowywane.

Google będzie skracać/poddawać anonimizacji ostatni oktet adresu IPużytkowników wpaństwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub innych krajach/regionachbędącychstronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wwyjątkowychprzypadkach adres IP użytkownika zostanie wysłany w pełnej formie na serweryGoogle wUSA i tam skrócony. Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniufirmy Huawei wcelu oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów na temat aktywności wwitrynie orazświadczenia innych usług na rzecz dostawcy witryny internetowej dotyczącychaktywnościna stronie i korzystania z Internetu. W ramach Google Analytics Google niebędzie łączyćadresu IP użytkownika przesłanego przez przeglądarkę z innymi danymibędącymi wposiadaniu Google.

Użytkownik może zablokować Google Analytics dostęp do danych na tematodwiedzin poprzezzmianę ustawień przeglądarki. Może to jednak uniemożliwić korzystanie zniektórychfunkcji witryny. Aby zablokować Google Analytics dostęp do danych na tematodwiedzin,należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki, która jest dostępnapod tymlinkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobów przetwarzania danychosobowychużytkowników przez Google Analytics, należy zapoznać się z Politykąprywatności Google:https://support.google.com/analytics/answer/6004245..

Używamy Google Analytics do analizowania zachowania użytkowników w witrynie irealizacjipotrzeb wynikających z naszych uzasadnionych interesów w tym zakresie.

5.2 Przekazywanie danych do dostawców w UE/EOG

Dane osobowe użytkownika będą udostępniane naszemu działającemu na mocy umowyPartnerowicelem ich przetwarzania przez firmę Huawei na terenie Unii Europejskiej(UE)/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

5.3 Przekazywanie danych do dostawców poza UE/EOG

Firma Huawei wygeneruje numer zamówienia i przesyłki, a następnie odeśle jedo Chin napotrzeby zarządzania towarami opuszczającymi magazyn oraz realizacji usługposprzedażowych na mocy umowy i w imieniu firmy Huawei.

Firma Huawei przestrzega obowiązujących wymagań prawnych mających na celuzapewnieniewłaściwych zabezpieczeń danych osobowych z UE, które są przenoszone lub doktórychdostęp jest uzyskiwany poza EOG, poprzez wdrożenie w przypadku takiegoprzenoszeniastandardowych klauzul wzorcowych ochrony danych Komisji Europejskiej.Użytkownik może skontaktowaćsię znami w celu uzyskania kopii umowy.

5.4 Ujawnienia związane z wymogami prawnymi, transakcjami biznesowymiiaudytami

Firma Huawei będzie udostępniać dane użytkownika w odpowiedzi na postępowanieprawne lubwniosek właściwego organu oparty na obowiązujących przepisach lub w związkuzpostępowaniem prawnym lub pozwem.

Dane użytkownika będą również ujawniane innym podmiotom Huawei lub innejspółce w związkuz fuzją, przejęciem, sprzedażą aktywów (np. umowy o świadczenie usług) lubprzekształceniem usługi.

Dane użytkownika będą ponadto ujawniane wszelkim zatrudnionym przez nasaudytorom iprzedstawicielom zawodów prawniczych w celu dbania o zgodne z prawem iodpowiedzialneprowadzenie działalności gospodarczej.

6. Jakie użytkownik ma prawa?

Aby ułatwić dostęp do własnych danych osobowych oraz ich poprawianie iusuwanie w trakciekorzystania z witryny Huawei, a także zagwarantować prawo do wycofania zgodynawykorzystanie danych osobowych, dodaliśmy odpowiednie ustawienia w witrynie.Poniżejprzedstawiono wytyczne dotyczące korzystania z nich (w niektórychokolicznościachużytkownik może również zażądać ograniczenia lub wnieść sprzeciw wobecprzetwarzaniajego danych osobowych i skorzystać z prawa do przenoszenia danych):

Jeśli użytkownik nie jest w stanie skorzystać ze swoich praw dostępu dodanych osobowych,ich poprawiania i usuwania ani prawa do wycofania zgody na wykorzystaniedanychosobowych poprzez ustawienia w witrynie lub jeśli pragnie skorzystać zeswojego prawa doograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danychosobowych lubprawa do przenoszenia danych, powinien skontaktować się z nami, odwiedzającstronę Napisz donas.

6.1 Dostęp do danych osobowych

 • 1. Aby uzyskać dostęp do danych swojego profilu,należy:

(1) Kliknąć zdjęcie profilowe lub pseudonim użytkownika na stronieMojeKONTO/KONTO.

(2) Kliknąć przycisk Centrum użytkownika.

(3) Sprawdzić i wyświetlić dane osobowe.

 • 2. Aby uzyskać dostęp do danych konta, należy:

(1) Kliknąć przycisk MOJE KONTO/KONTO.

(2) Sprawdzić i wyświetlić dane konta.

 • 3. Aby uzyskać dostęp do danych adresowych, należy:

(1) Kliknąć przycisk MOJE KONTO/KONTO.

(2) Kliknąć przycisk Adresy.

(3) Sprawdzić i wyświetlić dane adresowe.

 • 4. Aby uzyskać dostęp do informacji o prawach członka,należy:

(1) Kliknąć przycisk MOJE KONTO/KONTO.

(2) Kliknąć przyciskSubskrypcje/Kupony/Recenzje.

(3) Sprawdzić i wyświetlić prawa członków.

 • 5. Aby uzyskać dostęp do koszyka, należy:

(1) Kliknąć przycisk Mój koszyk w witrynie Huawei.

(2) Sprawdzić i wyświetlić elementy w koszyku.

 • 6. Aby uzyskać dostęp do informacji o zamówieniach,należy:

(1) Kliknąć przycisk Moje zamówieniaw witrynie Huawei.

(2) Kliknąć przyciskZamówienia/Zwrot/Mój zwrotśrodków.

(3) Sprawdzić i wyświetlić zamówienia.

6.2 Przenoszenie danych osobowych na zewnętrzne urządzenia

W celu uzyskania cyfrowej kopii swoich danych osobowych należy zalogować sięw witrynieHuawei, przejść do sekcjiMOJEKONTO, kliknąć zdjęcie profilowe lub pseudonim użytkownika, anastępnieprzycisk ZAŻĄDAJ DOSTĘPU DO DANYCH. Użytkownik będzie mógłpobrać danew ciągu kilku dni od przesłania prośby. W razie jakichkolwiek innych próśbnależyskontaktować się z nami, odwiedzając stronę Napisz do nas.

6.3 Usuwanie danych osobowych

 • 1. Aby usunąć dane konta, należy:

(1) Kliknąć zdjęcie profilowe lub pseudonim użytkownika na stronieMojeKONTO/KONTO.

(2) Kliknąć przycisk Centrum użytkownika..

(3) Kliknąć przycisk Ustawienia.

(4) Kliknąć przycisk Usuń konto.

(5) Usunąć dane konta.

 • 2. Aby usunąć dane adresowe, należy:

(1) Kliknąć przycisk MOJE KONTO/KONTO.

(2) Kliknąć przycisk Adresy.

(3) Kliknąć przycisk Usuń pod zapisanym adresem.

(4) Usunąć adres.

 • 3. Aby usunąć elementy w koszyku, należy:

(1) Kliknąć przycisk Mój koszyk w witrynie Huawei.

(2) Kliknąć przycisk Usuń po prawej stronie listy elementów.

(3) Usunąć wybrane elementy z listy.

 • 4. Aby usunąć informacje o zamówieniach, należy:

(1) Kliknąć przycisk Moje zamówienia w witrynie Huawei.

(2) Kliknąć przycisk Zamówienia.

(3) Kliknąć przycisk USUŃ ZAMóWIENIE na liście zamówień.

(4) Usunąć wybrane zamówienia.

6.4 Zmiana danych osobowych

 • 1. Aby zmienić dane konta, należy:

(1) Kliknąć zdjęcie profilowe lub pseudonim użytkownika na stronieMojeKONTO/KONTO.

(2) Przejść do Centrum użytkownika.

(3) Kliknąć przycisk Edytuj, aby zmienić dane konta.

 • 2. Aby zmienić dane adresowe, należy:

(1) Kliknąć przycisk MOJE KONTO/KONTO.

(2) Kliknąć przycisk Adresy.

(3) Kliknąć ikonę Edytuj pod zapisanymi adresami.

(4) Zmienić dane adresowe.

6.5 Zarządzanie zgodą

1. Aby zrezygnować z wybranych usług, należy:

(1) Kliknąć przycisk MOJE KONTO/KONTO.

(2) Kliknąć przycisk Subskrypcje.

(3) Kliknąć przycisk ANULUJ SUBSKRYPCJĘ.

(4) Wykonać instrukcje ekranowe dotyczące rezygnacji z wybranych usług.

Aby zrezygnować z otrzymywania powiadomień, należy przejść do ustawieńprzeglądarki iwycofać zgodę.

6.6 Wyrejestrowywanie

1. Aby wyrejestrować ID HUAWEI, należy:

Uwaga: Po wyrejestrowaniu konto ID HUAWEI nie może być używane aniprzywrócone, aużytkownik nie będzie w stanie odzyskać jakichkolwiek danych osobowych zwitryny Huawei,usług Huawei, gier i aplikacji innych firm.

(1) Kliknąć zdjęcie profilowe lub pseudonim użytkownika na stronieMojeKONTO/KONTO.

(2) Kliknąć przycisk Centrum użytkownika.

(3) Kliknąć przycisk Ustawienia.

(4) Kliknąć przycisk Usuń konto. Dane konta zostanąusunięte.

7. Jak można się z nami skontaktować?

Mamy dział lub specjalistów, którzy zajmują się ochroną danych osobowych. Wcelurealizacji swoich praw lub w razie pytań, uwag bądź sugestii na temat prawużytkownikajako osoby, której dane dotyczą, lub na temat przetwarzania danych w ramachpełnieniaprzez firmę Huawei swojej roli jako wyłącznego administratora lubwspóładministratoraprosimy odwiedzić stronę Napisz donas.

Użytkownik może również skontaktować się z inspektorem ochrony danych: DPOOffice, HuaweiTechnologies Duesseldorf GmbH, Hansaallee 205, D-40549 Düesseldorf, Niemcy.

E-mail: mobile@huawei.com

Składając żądanie, należy określić jego zakres i typ sprawy, której dotyczy,orazprzekazać nam dane kontaktowe, za pomocą których skontaktujemy się zużytkownikiem wcelu weryfikacji jego tożsamości na potrzeby realizacji żądania.

W razie pytań, uwag lub sugestii na temat praw użytkownika jako osoby, którejdanedotyczą, lub na temat przetwarzania danych w ramach pełnienia przez Partneraswojej rolijako wyłącznego administratora prosimy o kontakt z Partnerem.

Adres Partnera:

 • IRD distribuce, s.r.o., náměstí Jiřího z Poděbrad 1658/11, 130 00,Praga 3
 • I-Terra Sp. z o.o. przy al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin

Jeśli użytkownik uważa, że jego dane nie są przetwarzane zgodnie zniniejszymi Zasadamiochrony prywatności lub obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi,może złożyćskargę do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych.

8. W jaki sposób aktualizujemy niniejsze Zasady ochrony prywatności?

Zachęcamy do regularnego sprawdzania aktualnej wersji tego dokumentu, gdyżmoże być onokresowo aktualizowany. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian wniniejszym dokumenciepoinformujemy użytkownika w odpowiedni sposób, np. poprzez komunikat zpowiadomieniem,wiadomość e-mail lub umieszczenie informacji w witrynach internetowych bądźpoprzezopublikowanie najnowszej wersji w naszej witrynie, zależnie od charakteruzmiany.

Data ostatniej aktualizacji: 15 sierpnia 2019 r.

WAŻNE: Niniejsze Zasady ochrony prywatności stanowią zobowiązaniedotyczącewitryny Huawei. Więcej informacji można znaleźć w Deklaracjiochronyprywatności firmy Huawei dotyczącej użytkownikówindywidualnych.

Back to top