Regulamin Sprzedawcy

I. DEFINICJE

1. Regulamin - niniejszy regulamin, który okresla prawa i obowiazki Sprzedawcy i Klienta, a takze opisuje zasady na jakich Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów.

2. Klient - osoba fizyczna majaca pelna zdolnosc do czynnosci prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, której ustawa przyznaje zdolnosc prawna.

3. Konsument - konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego.

4. Strona – strona internetowa pod adresem https://shop.huawei.com/pl/index.html, za posrednictwem której Klient ma mozliwosc zlozenia zamówienia oraz zawarcia ze Sprzedawca umowy sprzedazy konkretnego Produktu.

5. Towar/Produkt - rzecz ruchoma, która Klient moze nabyc od Sprzedawcy skladajac zamówienie poprzez Strone. Wszystkie Towary prezentowane przez Sprzedawce sa fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie Towary zostaly wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

6. Ceny - wszystkie ceny podane na Stronie sa podawane w polskich zlotych (PLN), sa cenami brutto (tj. zawieraja wszelkie skladniki jak cla i podatki, w tym podatek VAT). Cena wiazaca dla stron jest cena, po której Klient zamówil Towar w zamówieniu. Podane ceny Towarów nie zawieraja kosztu dostawy, który zalezy od sposobu jej realizacji.

7. Sprzedawca – I-Terra Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba Al. Niepodleglosci 44, Budynek Biurowy Brama Portowa II – „Poczta”, 70-404 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydzial XIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000443125, NIP 955-234-25-88, REGON: 321315028; kapital zakladowy: 3 250 000 zlotych

8. Usluga Sprzedawcy - usluga dodatkowa wykonywana przez Sprzedawce lub jego podwykonawce (np.: dostawa towaru lub, uslugi dodane).

II. PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPóW

1. Na wszystkie zakupione Towary, Sprzedawca wystawia paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do tresci przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i uslug oraz rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiazkowym elementem tresci faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wylacznie oryginal faktury. Faktura wystawiona zostanie przy wykorzystaniu danych Klienta podanych podczas skladania zamówienia.

Jezeli kupujacy bedacy osoba fizyczna sklada zamówienie lub dokonuje zakupu przy uzyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczacych dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez tego kupujacego, domniemywac sie bedzie, iz zakup jest przez niego dokonywany w zwiazku z taka dzialalnoscia i faktura wystawiona bedzie na tego kupujacego jako przedsiebiorce.

2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i uslug (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Klient akceptuje wystawianie i przesylanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacja z otrzymywania faktury w formie papierowej.

III. ZAMóWIENIA

1. Klient sklada zamówienie poprzez interaktywny formularz dostepny na Stronie. Zamówienie okresla m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilosciach Klient chce zamówic do wskazanej przez siebie lokalizacji. Dla unikniecia watpliwosci, wszelkie tresci i informacje opublikowane na Stronie, w szczególnosci dotyczace Towarów, Cen, opcji dostawy itp., beda uwazane wylacznie za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Po prawidlowym zlozeniu zamówienia przez Klienta i jego przekazaniu przez Huawei do Sprzedawcy, Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie moze zostac przyjete do realizacji. W razie braku mozliwosci zrealizowania zamówienia Sprzedawca kontaktuje sie z Klientem w celu poinformowania o braku mozliwosci przyjecia zamówienia do realizacji oraz podaniem przyczyn takiego stanu rzeczy.

3. Jezeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyla mu niezwlocznie droga elektroniczna potwierdzenie przyjecia zamówienia i zawarcia umowy. Z chwila otrzymania takiego oswiadczenia przez Klienta dochodzi do zawarcia ze Sprzedawca umowy.

4. Jezeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie pózniej niz do czasu dostawy Towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy na odleglosc na trwalym nosniku.

5. Potwierdzenie przyjecia zamówienia, badz poinformowanie o odmowie jego przyjecia, nastepuje w ciagu maksymalnie 3 godzin roboczych od chwili przekazania Sprzedawcy zamówienia przez Klienta. Przez godziny robocze rozumie sie godziny pomiedzy 8:00 a 16:00 w dni od poniedzialku do piatku, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

IV. PLATNOSCI

1. Platnosci za Towar mozna dokonac w sposób wybrany w momencie skladania zamówienia przez Strone.

2. Platnosc jest dokonywana karta debetowa lub kredytowa lub z wykorzystaniem jakiejkolwiek innej metody platnosci oferowanej na Stronie (https://shop.huawei.com/pl/cmsContent?key=web_cms_shipping_delivery). Wszelkie zwroty na rzecz Klienta beda dokonywane z wykorzystaniem tej samej metody platnosci, z której skorzystal Klient lub w inny sposób, na który Klient wyrazi zgode i który nie bedzie wiazal sie dla niego z zadnymi kosztami.

3. Klient powinien dokonac platnosci za zamówienie w wysokosci wynikajacej z zawartej umowy sprzedazy w terminie 30 minut (w przypadku Klientów niezarejestrowanych) lub 60 minut (w przypadku Klientów zarejestrowanych) od dnia zawarcia umowy, jezeli wybral forme przedplaty. W przypadku niedokonania przez Klienta platnosci w terminie zgodnym z postanowieniami zdania pierwszego powyzej, Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na dokonanie platnosci i poinformuje o nim Klienta na trwalym nosniku. Zastrzezenie dodatkowego terminu bedzie mialo to znaczenie, ze po bezskutecznym uplywie tego terminu, Sprzedawca bedzie uprawniony do odstapienia od umowy. W takim przypadku Sprzedawca przesle Klientowi na trwalym nosniku oswiadczenie o odstapieniu od umowy..

V. DOSTAWA

1. Informacje o opcjach i kosztach dostawy beda dostepne na Stronie lub w formularzu zamówienia przed zlozeniem zamówienia przez Klienta.

2. Przed zlozeniem zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o ograniczeniach dotyczacych dostawy Towarów lub o mozliwych opóznieniach.

3. Sprzedawca realizuje dostawe wylacznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za posrednictwem jednego z dostepnych dostawców wybranych przez Klienta podczas skladania zamówienia.

4. Z chwila odbioru przez Klienta przesylki, przechodzi na Klienta przechodzi odpowiedzialnosc zwiazana z produktami oraz niebezpieczenstwo ich przypadkowej utraty i uszkodzenia.

VI. SPOSóB REALIZACJI ZAMóWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)

1.Zamówione Towary dostarczane sa w sposób wskazany przez Klienta w chwili skladania zamówienia:

a) Przesylka wyslana za posrednictwem firmy kurierskiej.

2. Przed odebraniem przesylki od kuriera prosimy o sprawdzenie, czy opakowanie nie uleglo uszkodzeniu w transporcie. W szczególnosci prosimy zwrócic uwage na stan tasm naklejonych na przesylke. W przypadku, gdy opakowanie przesylki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy tasmy sa zerwane, prosimy o nieprzyjmowanie przesylki oraz kontakt ze Sprzedawca w celu wyjasnienia sprawy.

VII. ODSTAPIENIE OD UMOWY - POSTANOWIENIA OGóLNE

1. Prawo odstapienia od umowy bez podawania przyczyny przysluguje wylacznie Klientowi bedacemu Konsumentem.

2. Konsument, który zawarl Umowe na odleglosc moze w terminie 15 dni od niej odstapic bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjatkiem kosztów wskazanych ponizej, o ile zostal o koniecznosci ich poniesienia prawidlowo poinformowany podczas procesu skladania zamówienia. Mogace miec zastosowanie ustawowe wyjatki od prawa do odstapienia podane sa w ust. 8 ponizej.

3. Jezeli Konsument zlozyl oswiadczenie o odstapieniu zanim Sprzedawca przyjal jego oferte, przestaje ona wiazac.

4. Bieg terminu do odstapienia od umowy sprzedazy rzeczy rozpoczyna sie od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niz przewoznik weszla w jej posiadanie (w przypadku sprzedazy wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostalych umów od dnia ich zawarcia.

5. W celu wykonania prawa odstapienia Konsument powinien zlozyc Sprzedawcy oswiadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczajace jest wyslanie oswiadczenia przed jego uplywem. Oswiadczenie to moze zostac wyslane m.in. na formularzu stanowiacym Zalacznik nr 1 do Regulaminu, e-mailem lub poczta.

6. Sprzedawca niezwlocznie potwierdzi Klientowi na trwalym nosniku otrzymanie oswiadczenia o odstapieniu od umowy.

7. W chwili odstapienia od umowy wygasaja powiazane z nia umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jezeli na ich podstawie swiadczenie jest spelniane przez przedsiebiorce lub osobe trzecia na podstawie porozumienia z przedsiebiorca.

8. Prawo odstapienia od umowy nie przysluguje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów o:

8.1. swiadczenie uslug, jezeli Sprzedawca wykonal w pelni usluge za wyrazna zgoda konsumenta, który zostal poinformowany przed rozpoczeciem swiadczenia, ze po spelnieniu swiadczenia przez Sprzedawce utraci prawo odstapienia od umowy;

8.2. w której przedmiotem swiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wedlug specyfikacji Klienta lub sluzaca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

8.3. w której przedmiotem swiadczenia sa nagrania dzwiekowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczetowanym opakowaniu, jezeli opakowanie zostalo otwarte po dostarczeniu;

8.4. o dostarczanie tresci cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie sa zapisane na nosniku materialnym, jezeli spelnianie swiadczenia rozpoczelo sie za wyrazna zgoda Klienta przed uplywem terminu do odstapienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiebiorce o utracie prawa odstapienia od umowy.

9. Konsument ponosi tylko bezposrednie koszty zwrotu produktów, chyba ze Sprzedawca zgodzil sie je poniesc lub nie poinformowal Klienta o koniecznosci poniesienia tych kosztów.

10. Jesli ze wzgledu na swój charakter towar nie moze zostac w zwyklym trybie odeslany poczta, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie.


VIII. SKUTKI ODSTAPIENIA OD UMOWY SPRZEDAZY RZECZY

1. Sprzedawca w ciagu 14 dni od dnia otrzymania oswiadczenia o odstapieniu od umowy sprzedazy rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego platnosci, w tym koszty dostawy odpowiadajace najtanszemu oferowanemu przez Sprzedawce sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot platnosci zostanie dokonany przy uzyciu takiego samego sposobu zaplaty, jakiego uzyl Klient, chyba ze Klient wyraznie zgodzi sie na inny sposób zwrotu, który nie wiaze sie dla niego z zadnymi kosztami.

Sprzedawca moze zaproponowac Klientowi, ze sam odbierze od niego rzecz.

Jezeli Sprzedawca nie zlozyl takiej propozycji Klientowi:

2.1. Klient zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upowaznionej przez Sprzedawce do odbioru) niezwlocznie, jednak nie pózniej niz 14 (czternascie) dni od dnia, w którym odstapil od umowy, chyba ze Sprzedawca zaproponowal, ze sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odeslanie rzeczy przed jego uplywem.

2.2 Jezeli Sprzedawca nie zaproponowal, ze sam odbierze zwracany Towar Klient powinien zwrócic Towar wysylajac go na adres wskazany w korespondencji mailowej od Sprzedawcy do zgloszenia Klienta.

2.3. Sprzedawca moze wstrzymac sie ze zwrotem platnosci otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odeslania, w zaleznosci od tego, które zdarzenie nastapi wczesniej.

3. Klient ponosi bezposrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartosci wynikajace z korzystania z niego w sposób inny niz bylo to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

IX. SKUTKI ODSTAPIENIA OD UMOWY SWIADCZENIA USLUG

1. Jezeli Klient wykonuje prawo odstapienia od umowy po zgloszeniu wyraznego zadania, aby Sprzedawca rozpoczal swiadczenie uslugi przed uplywem terminu do odstapienia od umowy, ma on obowiazek zaplaty za swiadczenia spelnione do chwili odstapienia od umowy, o ile swiadczenie takich uslug przez Sprzedawce odbywalo sie za wynagrodzeniem.

X. GWARANCJA

1. Towary oferowane przez Sprzedawce sa objete gwarancja producenta lub Sprzedawcy, W przypadku kiedy z Towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonuja autoryzowane punkty serwisowe w calym kraju. W niektórych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane sa w autoryzowanych punktach serwisowych za okazaniem dowodu zakupu. Okres i warunki gwarancji oznaczone sa w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego Towaru.

2. Gwarancje producenta oferowane Klientowi nie beda ograniczac ani miec zadnego wplywu na prawa Klienta i srodki prawne przyslugujace Klientowi na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w szczególnosci prawa ochrony konsumentów.

XI. USLUGI DODANE

1. Uslugi dodane to dodatkowe uslugi (np. instalacja, montaz, wniesienie), swiadczone na rzecz Klienta przez Sprzedawce lub jego podwykonawce. Klient ma prawo skorzystac z uslugi dodanej, gdy wyraznie wynika to z opisu Towaru na Stronie

2. Skorzystanie z uslugi dodanej moze wymagac akceptacji warunków korzystania lub regulaminu tej uslugi.

3. Mozliwosc skorzystania z uslugi dodanej jest uprawnieniem Klienta. Jego wybór w tym zakresie nie wplywa w zaden sposób na realizacje zamówienia.

4. Warunkiem skorzystania z niektórych uslug jest podanie numeru telefonu kontaktowego. Jezeli Klient nie poda takiego numeru telefonu podczas skladania zamówienia, Sprzedawca skontaktuje sie z Klientem poprzez e-mail i poprosi go o uzupelnienie danych. Podanie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo dostepu do swoich danych oraz ich poprawiania.

XII. UTYLIZACJA TOWARóW

1. Klient ma prawo do zwrotu zuzytego sprzetu zgodnie z ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zuzytego sprzetu moze sie odbyc tylko i wylacznie w przypadku, gdy zakup nowego Produktu dokonany zostanie od Sprzedawcy, a zwracany sprzet bedzie tego samego rodzaju co nabywany Towar. Klient moze zwrócic zuzyty Produkt w ilosci nie wiekszej niz nabywany nowy sprzet.

2. Po prawidlowym zlozeniu zamówienia przez Klienta i jego przekazaniu przez Huawei do Sprzedawcy, Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie moze zostac przyjete do realizacji. W razie braku mozliwosci zrealizowania zamówienia Sprzedawca kontaktuje sie z Klientem w celu poinformowania o braku mozliwosci przyjecia zamówienia do realizacji oraz podaniem przyczyn takiego stanu rzeczy.

3. Jezeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyla mu niezwlocznie droga elektroniczna potwierdzenie przyjecia zamówienia i zawarcia umowy. Z chwila otrzymania takiego oswiadczenia przez Klienta dochodzi do zawarcia ze Sprzedawca umowy.

4. Jezeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie pózniej niz do czasu dostawy Towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy na odleglosc na trwalym nosniku.

5. Potwierdzenie przyjecia zamówienia, badz poinformowanie o odmowie jego przyjecia, nastepuje w ciagu maksymalnie 3 godzin roboczych od chwili przekazania Sprzedawcy zamówienia przez Klienta. Przez godziny robocze rozumie sie godziny pomiedzy 8:00 a 16:00 w dni od poniedzialku do piatku, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

XIII. ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY TOWARU

1. Sprzedawca ma obowiazek dostarczania Towarów bez wad oraz w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rekojmia za wady).

2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:

2.1. odpowiedzialnosc z tytulu rekojmi za wady rzeczy zostaje wylaczona ;

2.2. Sprzedawca odpowiada wylacznie za szkode spowodowana z winy umyslnej, a odpowiedzialnosc ta ograniczona zostaje wylacznie do poniesionych strat;

2.3. odpowiedzialnosc Sprzedawcy za szkode ograniczona zostaje do wartosci zamówienia;

2.4. Sprzedawca nie odpowiada za dzialania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, uslug internetowych itp.

XIV. REKLAMACJE

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jezeli sprzedany Produkt ma wade fizyczna lub prawna (rekojmia), na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym, ustawie o prawach konsumenta i innych przepisach. W przypadku sprzedazy niebedacej sprzedaza konsumencka, wylacza sie przepisy o rekojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

2. Wszelkie reklamacje dotyczace umów zawartych ze Sprzedawca za posrednictwem Strony mozna przesylac:

a) pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy;

c) poprzez formularz reklamacyjny dostepny na stronie sklepu.

2. W chwili skladania reklamacji z tytulu rekojmi, nalezy przedstawic jakikolwiek dowód zakupu towaru od Sprzedawcy (np. wyciag z konta, potwierdzenie platnosci karta, paragon lub fakture).

3. Skladajac reklamacje wskazanym jest, aby Klient opisal zauwazona wade i sprecyzowal swoje zadanie. W chwili skladania reklamacji z tytulu rekojmi, nalezy przedstawic dowód zakupu Towaru od Sprzedawcy (np. wyciag z konta, potwierdzenie platnosci karta, paragon lub fakture).

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytulu rekojmi, jest obowiazany na koszt Sprzedawcy dostarczyc rzecz wadliwa na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji mailowej.

5. Jezeli ze wzgledu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byloby nadmiernie utrudnione, Klient obowiazany jest udostepnic rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz sie znajduje.

6. Jezeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagaja uzupelnienia, Sprzedawca niezwlocznie zwróci sie do Klienta o ich uzupelnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przeslana zostanie informacja, w jaki sposób nalezy uzupelnic braki w zgloszeniu reklamacyjnym.

7. Reklamacje z tytulu rekojmi rozpoznawana sa w terminie 14 dni od dnia doreczenia Sprzedawcy oswiadczenia zawierajacego zadania Kupujacego. Powyzszy termin nie dotyczy reklamacji, w zwiazku z która Klient chce odstapic od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawce droga mailowa lub pisemnie, w zaleznosci od sposobu zlozenia reklamacji.

XV. DANE OSOBOWE

Dane osobowe

1. Informacje ogólne

1.1 Z zastrzezeniem punktów 1.2 – 6 ponizej wspóladministratorami danych osobowych przetwarzanych w zwiazku z prowadzeniem Strony, w tym w zwiazku z zawarciem za posrednictwem Strony umowy sprzedazy na odleglosc oraz jej wykonaniem, sa Huawei Technologies Düsseldorf GmbH z siedziba pod adresem: Hansaallee 205, D-40549 Düesseldorf, Niemcy oraz Sprzedawca. Informacje na temat wspólnego przetwarzania danych osobowych przez Huawei Technologies Düsseldorf GmbH oraz przez Sprzedawce znajduja sie w Polityce prywatnosci Strony, dostepnej tutaj(https://shop.huawei.com/pl/cmsContent?key=web_cms_privacy)

1.2 Niniejsza sekcja XV Regulaminu zawiera jedynie informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawce w celu wypelnienia obowiazków ksiegowych i podatkowych oraz w celu wykonania zobowiazan wynikajacych z rekojmi za wady sprzedanych urzadzen.

1.2 Podstawa prawna przetwarzania przez Sprzedawce danych osobowych Klienta podanych w podczas rejestracji za posrednictwem Strony lub skladania Zamówienia jest wykonanie Umowy sprzedazy na odleglosc pomiedzy Klientem a Sprzedawca, która strona jest Klient (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. b) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).

1.3 Dane osobowe Klienta podane podczas rejestracji za posrednictwem Strony lub skladania Zamówienia przetwarzane sa w celu realizacji swiadczenia Umowy sprzedazy na odleglosc, co oznacza w szczególnosci:

przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu wykonania Umowy sprzedazy i dostarczenia zamówionego Towaru,

rozpatrywanie reklamacji i skontaktowanie sie z Klientem celem uzyskania dalszych informacji niezbednych do rozpatrzenia reklamacji i/lub poinformowania Klienta o wynikach reklamacji,

przetwarzania danych osobowych Klienta w celu realizacji uslug zwiazanych z naprawa gwarancyjna – jezeli zakupiony przez Klienta Towar objety jest gwarancja Sprzedawcy,

2. Obowiazek podania danych osobowych Sprzedawcy

2.1. Brak podania przez Klienta wszystkich wymaganych danych osobowych, moze stanowic przeszkode do zawarcia Umowy sprzedazy na odleglosc oraz swiadczenia Uslug Sprzedawcy.

3. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

3.1. W zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów w celach wskazanych w pkt 1.3 powyzej, dane osobowe Klientów moga byc udostepniane nastepujacym odbiorcom badz kategoriom odbiorców:

a) podmiotom uczestniczacym w procesach niezbednych do realizacji zamówien zlozonych w ramach sklepu internetowego prowadzonego pod adresem https://shop.huawei.com/pl/, w tym firmom kurierskim, punktom wydan Towarów;

b) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonujacym zadania publiczne lub dzialajacym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikaja z przepisów prawa

4. Okresy przetwarzania danych osobowych

4.1. Dane osobowe Klientów beda przetwarzane przez okres obowiazywania Umowy sprzedazy na odleglosc i swiadczenia Uslug Sprzedawcy, a takze do wygasniecia wzajemnych roszczen wynikajacych z ww. umowy.

5. Prawa osoby, której dane dotycza

5.1. Sprzedawca zapewnia, ze wszystkim osobom, których danych osobowe sa przetwarzane przysluguja odpowiednie prawa wynikajace z RODO, tj.:

a) prawo dostepu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do zadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane sa nieprawidlowe lub niekompletne;

c) prawo do zadania usuniecia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) - w przypadku gdy , (i) dane nie sa juz niezbedne do celów, dla których byly zebrane, (ii) osoba, której dane dotycza wniosla sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) dane przetwarzane sa niezgodnie z prawem, (iv) dane musza byc usuniete w celu wywiazania sie z obowiazku wynikajacego z przepisów prawa;

d) prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - (i) osoba, której dane dotycza, kwestionuje prawidlowosc danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotycza, sprzeciwia sie usunieciu danych, zadajac w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje juz danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotycza, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczen, (iv) osoba, której dane dotycza wniosla sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora sa nadrzedne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: (i) przetwarzanie odbywa sie na podstawie umowy zawartej z osoba, której dane dotycza lub na podstawie zgody wyrazonej przez taka osobe, oraz (ii) przetwarzanie odbywa sie w sposób zautomatyzowany;

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy (i) zaistnieja przyczyny zwiazane ze szczególna sytuacja Klienta, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbednosci do celów wynikajacych z prawnie uzasadnionego interesu.

5.2. Klient uprawniony jest do zgloszenia zadania realizacji praw, o których mowa w punkcie 5.1. powyzej, poprzez wypelnienie formularza dostepnego na Stronie, zgodnie z dostepna instrukcja.

6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iz przetwarzanie przez Sprzedawce danych osobowych Klienta narusza przepisy RODO, Klientowi przysluguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

XVI. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiazuje od dnia 20 marca 2019 roku.

2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w razie zmiany majacych zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastapia w odpowiednim zakresie, a Klienci, zostana poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przycisk akceptujacy zapisy regulaminu, pojawiajacy sie przy skladaniu zamówienia przez Klienta. Klient, który nie zgadza sie ze zmianami jest uprawniony do rozwiazania umowy w trybie natychmiastowym. Zadna zmiana Regulaminu nie wplynie jednak na prawa ani obowiazki Klienta lub Sprzedawcy w odniesieniu do zamówien skladanych zgodnie z postanowieniami Regulaminu obowiazujacymi w dniu zlozenia zamówienia.

3. W razie zmiany lub uniewaznienia któregokolwiek z postanowien niniejszego Regulaminu decyzja kompetentnego organu lub sadu, pozostale jego postanowienia pozostaja w mocy i wiaza Sprzedawce oraz Klienta.

4. Prawem wlasciwym dla rozstrzygania wszelkich sporów zwiazanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te beda rozstrzygane przez wlasciwy miejscowo sad powszechny. Niniejsze postanowienie nie narusza praw konsumentów wynikajacych z bezwzglednie obowiazujacych przepisów prawa panstwa stalego ich zamieszkania.

5.Klient moze równiez skorzystac z pozasadowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sad polubowny) i dochodzenia roszczen. Niezaleznie od powyzszego Konsument moze zwrócic sie o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbedne informacje w tym zakresie mozna uzyskac na stronie internetowej Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

6. W przypadku Klientów niebedacych Konsumentami jurysdykcje ma sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

7. Na podstawie Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iz pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostepna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiedzy konsumentami i przedsiebiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi strone internetowa z punktem kompleksowej obslugi dla konsumentów i przedsiebiorców dazacych do pozasadowego rozstrzygniecia sporu dotyczacego zobowiazan umownych wynikajacych z internetowej umowy sprzedazy lub umowy o swiadczenie uslug. Sprzedajacy podlega nastepujacemu organowi rozstrzygania sporów online:

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Adres: ul. Waly Chrobrego 4, Szczecin, 70-502

Telefon: 91 422 52 39

E-mail: sekretariat@wiih.pomorzezachodnie.pl

Strona internetowa: http://www.wiih.pomorzezachodnie.pl/

8. W przypadku Klientów bedacych przedsiebiorcami, wylaczone zostaje stosowanie przepisów art. 66(1) § 1-3 Kodeksu Cywilnego.

9. W przypadku jakichkolwiek pytan, skarg lub uwag po zapoznaniu sie z niniejszym Regulaminem, prosimy o kontakt ze Sprzedawca za posrednictwem Strony, na adres Sprzedawcy wskazany powyzej reklamacje@iterra.pl (w przypadku zgloszen reklamacyjnych) lub ochronadanych@iterra.pl (w przypadku pytan dotyczacych przetwarzania danych osobowych Klienta).

XVII. OBOWIAZUJACE PRAWO

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje sie przepisy obowiazujacego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:

ZALACZNIKI:

Zalacznik nr 1

WZóR FORMULARZA ODSTAPIENIA OD UMOWY

formularz ten nalezy wypelnic i przeslac do I-Terra tylko w przypadku checi odstapienia od umowy

XVIII. REGULAMIN AKCJI PARTNERSKIEJ Sklepu internetowego HUAWEI.PL i Fundacji digital poland

POSTANOWIENIA OGóLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) okresla zasady akcji partnerskiej pod nazwa „Cyfrowe Znizki” (dalej: „Akcja partnerska”) oraz prawa i obowiazki jej uczestników.
 2. Organizatorem Akcji partnerskiej jest iTerra Sp. z o.o. Al. Niepodleglosci 44, 70-404 Szczecin(dalej „Organizator”).
 3. Akcja partnerska organizowana jest w okresie od 01 pazdziernika do 10 pazdziernika 2019 roku (dalej: „Czas Akcji”), w sklepie internetowym HUAWEI.PL https://shop.huawei.com/pl/index.html (dalej „Sklep”).
 4. Akcja partnerska odbywa sie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa.
 5. Regulamin udostepniony jest wszystkim zainteresowanym w na oficjalnej stronie Sklepu https://shop.huawei.com/pl/cmsContent?key=web_cms_purchase.

UCZESTNICTWO W AKCJI PARTNERSKIEJ

 1. Uczestnictwo w Akcji partnerskiej jest dobrowolne.
 2. Uczestnik, przystepujac do Akcji partnerskiej, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnikiem Akcji partnerskiej moze byc moze osoba fizyczna posiadajaca pelna zdolnosc do czynnosci prawnych, a osoba o ograniczonej zdolnosci do czynnosci prawnych za zgoda jej przedstawiciela ustawowego. Akcja partnerska objete sa równiez zakupy na potrzeby prowadzonej dzialalnosci gospodarczej.
 4. Uczestnictwo w Akcji partnerskiej jest mozliwe wylacznie poprzez strone oficjalnego Sklepu https://shop.huawei.com/pl/index.html.

ZASADY PROMOCJI

 1. Akcja partnerska polega na otrzymaniu przez uczestnika wirtualnego kuponu rabatowego uprawniajacego do zakupu wybranego produktu w Sklepie z 10% znizka („Kupon rabatowy”).
 2. Aby wziac udzial w Akcji partnerskiej, nalezy w okresie od 01 pazdziernika 2019 r. do 10 pazdziernika 2019 r., wejsc na strone Festiwalu Cyfryzacji (link do wydarzenia: https://festiwalcyfryzacji.pl/), znalezc i kliknac logo Huawei w zakladce „Cyfrowe Znizki”. Strona przeniesie uczestnika na strone oficjalnego sklepu internetowego HUAWEI.PL
 3. Kupon rabatowy bedzie widoczny na stronie Cyfrowych Znizek pod linkiem: https://festiwalcyfryzacji.pl/cyfrowe-znizki.
 4. Kupon rabatowy moze byc wykorzystany wylacznie na produkty nieprzecenione, sprzedawane w Sklepie.
 5. Kupon rabatowy moze zostac uzyty od 01 pazdziernika 2019 roku i jest wazny do 10 pazdziernika 2019 roku.
 6. Promocja nie laczy sie z innymi promocjami, kodami rabatowymi/voucherami lub innymi akcjami Partnera, Huawei lub Organizatora.
 7. Jeden klient moze kupic jedna sztuke produktu ze znizka, zaprezentowanego na stronie Sklepu, w ramach jednego zamówienia.

DANE OSOBOWE

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym HUAWEI.PL okresla Polityka Prywatnosci dostepna pod adresem: https://shop.huawei.com/pl/cmsContent?key=web_cms_privacy.
 2. W celu wziecia udzialu w Akcji partnerskiej niezbedne jest podanie danych osobowych w celu dokonania zakupu, bedac zarejestrowanym uzytkownikiem lub podania adresu e-mail oraz pozostalych wymaganych, przez formularz, danych osobowych w celu wyslania zamówienia, przez Organizatora, dokonujac zakupu, jako uzytkownik niezarejestrowany. Dane beda wykorzystywane w celu przesylania informacji handlowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Podstawa prawna przetwarzania ww. danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6.1. (f) RODO, który polega na marketingu bezposrednim produktów i uslug Huawei.
 4. W celu skorzystania z praw przyslugujacych podmiotom danych lub w przypadku jakichkolwiek pytan lub wniosków dotyczacych danych osobowych prosimy kontaktowac sie z nami za posrednictwem naszego formularza sieci Web https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-questions/.

POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczace Akcji Promocyjnej powinny byc kierowane na adres: i-Terra Sp. z o.o. Al. Niepodleglosci 44, 70-404 Szczecin z dopiskiem „Cyfrowe Znizki”- reklamacja, w trakcie trwania Akcji partnerskiej oraz w terminie do 14 dni od jej zakonczenia.
 2. Reklamacja powinna zawierac opis zaistnialego problemu, okreslenie przedmiotu reklamacji i
  przedstawianie okolicznosci uzasadniajacych reklamacje.
 3. Reklamacje sa rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania danej reklamacji. Przez „dni robocze” nalezy rozumiec dni tygodnia, od poniedzialku do piatku.
 4. Postepowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wylacza prawa Uczestnika Akcji partnerskiej do niezaleznego od postepowania reklamacyjnego dochodzenia roszczen na drodze postepowania sadowego lub do korzystania z uprawnien przyslugujacych Uczestnikowi Promocji na podstawie rekojmi albo gwarancji.
Back to top