REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

Czas aktualizacji:2020-11-03

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Sklepu internetowego HUAWEI.PL – „Always-on – zapisz się i dowiedź się więcej vol.6”

POSTANOWIENIA OGóLNE

1.       Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady promocji pod nazwą „Always-on – zapisz się i dowiedź się więcej vol.6” (dalej: „Promocja”) oraz prawa i obowiązki jej uczestników.

2.       Organizatorem Promocji jest iTerra Sp. z o.o. al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin (dalej „Organizator”).

3.       Promocja organizowana jest w okresie od 01 do 30 listopada 2020 roku (dalej: „Czas Promocji”) lub do wyczerpania zapasów kuponów rabatowych, w sklepie internetowym HUAWEI.PL https://shop.huawei.com/pl/index.html (dalej „Sklep”).

4.       Promocja odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5.       Regulamin udostępniony jest wszystkim zainteresowanym na oficjalnej stronie Sklepu https://shop.huawei.com/pl/cmsContent?key=web_cms_purchase.

UCZESTNICTWO W PROMOCJI

1.       Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

2.       Uczestnik, przystępując do Promocji, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

3.       Uczestnikiem Promocji może być może osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego. Promocją objęte są również zakupy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

4.       Uczestnictwo w Promocji jest możliwe wyłącznie poprzez stronę oficjalnego Sklepu https://shop.huawei.com/pl/index.html.

ZASADY PROMOCJI

1.       Promocja polega na zapisaniu się do newslettera w Czasie Promocji i wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną, a następnie otrzymaniu przez uczestnika Promocji wirtualnego kuponu rabatowego uprawniającego uczestnika Promocji do zakupu wybranego produktu w Sklepie z 50 złotową zniżką („Kupon rabatowy”), przy czym minimalna wartość zamówienia musi być wyższa niż 200 złotych.

a.       Aby wziąć udział w Promocji, należy w okresie od 01 do 30 listopada 2020 roku wejść na stronę oficjalnego sklepu internetowego HUAWEI.PL znajdującego się pod adresem https://shop.huawei.com/pl/index.html, znaleźć i kliknąć banner promujący Promocję, wpisać swój adres e-mail w wyznaczone pole i zatwierdzić czynność.

b.       Kupon rabatowy w wysokości 50 zł zostanie przesłany uczestnikowi Promocji po zapisaniu się i potwierdzeniu subskrypcji newslettera, droga mailową na ten sam adres poczty elektronicznej, jaki został podany podczas subskrypcji newslettera. Kupon rabatowy zostanie przesłany uczestnikowi w ciągu 5 dni roboczych od dnia zapisania się do newslettera.

c.        Kupon rabatowy może być wykorzystany wyłącznie na produkty sprzedawane w Sklepie przez 30 dni od dnia otrzymania kuponu rabatowego. Kupon Rabatowy nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.

d.       Promocja nie łączy się z innymi kodami rabatowymi/voucherami Huawei lub Organizatora.

DANE OSOBOWE

1.       Zasady przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym HUAWEI.PL określa Polityka Prywatności dostępna pod adresem: https://shop.huawei.com/pl/cmsContent?key=web_cms_privacy.

2.       W celu wzięcia udziału w Promocji niezbędne jest podanie adresu e-mail, który wykorzystywany będzie w celu przesyłania informacji handlowych oraz wygenerowania i przesłania Uczestnikowi Promocji wirtualnego kuponu rabatowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

3.       Podstawą prawną przetwarzania ww. adresu e-mail jest prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6.1. (f) RODO, który polega na marketingu bezpośrednim produktów i usług Huawei oraz udzielona zgoda na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną.

4.       W celu skorzystania z praw przysługujących podmiotom danych lub w przypadku jakichkolwiek pytań lub wniosków dotyczących danych osobowych prosimy kontaktować się z nami za pośrednictwem naszego formularza sieci Web https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-questions/.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.       Reklamacje dotyczące Promocji powinny być kierowane na adres: iTerra Sp. z o.o. al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin z dopiskiem „Always-on – zapisz się i dowiedź się więcej vol.6”- reklamacja, w trakcie trwania Promocji oraz w terminie do 14 dni od jej zakończenia.

2.       Reklamacja powinna zawierać opis zaistniałego problemu, określenie przedmiotu reklamacji i
przedstawianie okoliczności uzasadniających reklamację.

3.       Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania danej reklamacji. Przez „dni robocze” należy rozumieć dni tygodnia, od poniedziałku do piątku.

4.       Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika Promocji do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego lub do korzystania z uprawnień przysługujących Uczestnikowi Promocji na podstawie rękojmi albo gwarancji.

 


Back to top