Tidal

Czas aktualizacji:2020-05-29

 WARUNKI udziału w kampanii OFERTOWEJ MEMBER CENTER (zwanej dalej „KAMPANIĄ”)

 1. Ogólne warunki

Wzięcie udziału w Kampanii oraz aktywnościach w Member Center oznacza, iż uczestnik zgadza się przestrzegać niniejszych Ogólnych warunków.

 1. Organizator Kampanii

Organizatorem tej Kampanii jest spółka Aspiegel Limited (zwana dalej „Aspiegel”), zarejestrowana w Irlandii pod adresem: First Floor, Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Dublin 4, D04 W9H6, Irlandia. Aspiegel jest spółką należącą do grupy Huawei.

 1. Kwalifikowalność

Aby wziąć udział w kampanii, uczestnik musi spełnić następujące warunki:

- mieć ukończone 18 lat,

- miejsce stałego zamieszkania to Polska,

- promocja dotyczy wszytskich telefonów HUAWEI Mate30 Pro, P40 Pro+, P40 Pro P40, P40lite, P40lite E, Y6p, Y5p już sprzedanych lub te, które zostaną sprzedane

- posiadasz zarejestrowane konto na HUAWEI ID.

 1. Czas trwania Kampanii

Kampania rozpocznie się 1 czerwca 2020 r. i zakończy o godz. 23:59 30 sierpnia 2020 r.

 1. Jak wziąć udział
 • Uczestnictwo jest bezpłatne.
 • Ekskluzywna kampania Member Center oferuje kupon muzyczny Tidal, który uprawnia użytkownika do bezpłatnego 6-miesięcznego okresu dostępu do tak zwanej „HiFi” usługi muzycznej TIDAL.
 • Aby wziąć udział: (1) Zarejestruj konto w HUAWEI ID i zaloguj się w aplikacji Member Center. Aplikacja jest preinstalowana na modelach P40 Pro+, P40Pro, P40, P40lite, Y6p, Y5p. Dla modelu P40 lite E i Mate30Pro aplikację należy pobrać z AppGallery (2) Odwiedz stronę Kampanii

(3) Odbierz kupon z aplikacji Member Center i go skopiuj

(4) Odwiedź oficjlaną stronę Tidal, aby zrealizować 6-miesięczną subskrybcję do serwisu muzycznego Tidal HiFi pod http://tidal.com/redeem.

 1. Przyznanie nagród
 • Każdy uczestnik jest uprawniony do otrzymania jednego kuponu na subskrypcje serwisu muzycznego. Kuponów nie można przenosić ani wymieniać na gotówkę
 • Kupony mają ograniczoną liczbę: 30 000 i są ważne przez ograniczony czas, ważne do 31.12.2020.
 • Kod kuponu można wykorzystać wyłacznie na oficjlanej stronie internetowej Tidal: http://tidal.com/redeem.
 • Kuponu nie można zastosować do poprzednich subskrypcji złożonych w Tidal.
 • Należy pamiętać, że kupon jest nieważny, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia już subskrybuje usługi Tidal.
 1. Warunki dodatkowe
  • Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat. Osoby poniżej 18. roku życia mogą brać udział tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
  • W Kampanii nie mogą brać udziału pracownicy spółki Aspiegel ani żadnej ze spółek powiązanych z nią w ramach grupy Huawei, a także osoby spokrewnione, zaprzyjaźnione lub w jakikolwiek inny sposób związane z pracownikami tych spółek.
  • W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo polskie spółka Aspiegel (wraz ze spółkami powiązanymi w ramach grupy Huawei) oraz jej przedstawiciele lub dystrybutorzy w żadnym przypadku nie będą ponosić odpowiedzialności za (a) zadośćuczynienie zwycięzcy nagrody lub za wyrównanie jakichkolwiek szkód lub strat majątkowych lub szkód na zdrowiu i życiu powstałych w wyniku udziału w Kampanii lub przyjęcia nagrody, ani za (b) jakiekolwiek konsekwencje użycia ewentualnej nagrody przez zwycięzcę bądź przez inną osobę. Zapisy tego dokumentu nie wpływają na ustawowe prawa uczestnika.
  • Biorąc udział w tej Kampanii, uczestnik niniejszym zwalnia swoich dostawców kont w serwisach społecznościowych z odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z Kampanią, przyjmując pełną odpowiedzialność na siebie. Kampania nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana ani administrowana przez dostawców kont w serwisach społecznościowych uczestnika, a także nie ma z nimi żadnego związku.
  • Aspiegel przetwarza i wykorzystuje dane osobowe udostępnione przez uczestników do celów prowadzenia tej Kampanii zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami oraz rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) Unii Europejskiej. W zakresie, w jakim uczestnik udostępni swoje dane osobowe, dane te będą przetwarzane wyłącznie w celach zgodnych z prawem i bezpośrednio związanych z Kampanią, takich jak m.in. kwestie administracyjne ułatwiające zarządzanie Kampanią i usprawniające jej organizację, czy też przekazanie nagród zwycięzcom. Wszelkie dane osobowe przekazane przez uczestników w związku z Kampanią będą przechowywane nie dłużej niż 12 miesięcy po jej zakończeniu. Ilekroć uczestnik skorzysta z usług spółki Aspiegel, takich jak Przeglądarka HUAWEI, jego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi zasadami zachowania poufności informacji.
  • Kampania oraz jej ogólne warunki podlegają przepisom prawa Polski i będą interpretowane zgodnie z nimi.
 1. Reklamacje

8.1 Reklamacje odnośnie przebiegu Kampanii mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: mobile.pl@huawei.com, do dnia 30 września 2020 roku.

8.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje wszystkim Uczestnikom Kampanii.

8.3 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika Kampanii (do korespondencji), jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

8.4 Reklamacje rozpatrywane są przez Aspiegel w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Aspiegel.

8.5 Uczestnik Kampanii o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacji.

W razie dodatkowych pytań zadzwoń pod bezpłatny numer 0 800 811 110 lub odwiedz stronę naszej Społeczności https://consumer.huawei.com/pl/community

__________

Back to top