REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

Czas aktualizacji:2020-06-23

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Sklepu internetowego HUAWEI.PL – „Przedsprzedaż laptopa Matebook 13 2020 AMD”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady promocji pod nazwą „Przedsprzedaż laptopa Matebook 13 2020 AMD” (dalej: „Promocja”) oraz prawa i obowiązki jej uczestników.
 2. Organizatorem Promocji jest iTerra Sp. z o.o. Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin(dalej „Organizator”).
 3. Promocja organizowana jest w okresie od 24 czerwca do 12 lipca 2020 roku (dalej: „Czas Promocji”), lub do wyczerpania zapasów, w sklepie internetowym HUAWEI.PLhttps://shop.huawei.com/pl/index.html (dalej „Sklep”).
 4. Promocja odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Regulamin udostępniony jest wszystkim zainteresowanym na oficjalnej stronie Sklepu https://shop.huawei.com/pl/cmsContent?key=web_cms_purchase.

UCZESTNICTWO W PROMOCJI

 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 2. Uczestnik, przystępując do Promocji, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnikiem Promocji może być może osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego. Promocją objęte są również zakupy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. Uczestnictwo w Promocji jest możliwe wyłącznie poprzez stronę oficjalnego Sklepu https://shop.huawei.com/pl/index.html.

ZASADY PROMOCJI

 1. Aby wziąć udział w Promocji, należy w okresie od 24 czerwca do 12 lipca 2020 roku wejść na stronę oficjalnego sklepu internetowego HUAWEI.PL znajdującego się pod adresem https://shop.huawei.com/pl/index.html.
 2. Włożyć do koszyka laptop Matebook 13 2020 AMD (wersja 256GB – 2999 zł, wersja 512 GB – 3199 zł) oraz dedykowane dodatki.
 3. Przedmiotem Promocji objętej niniejszym regulaminem jest laptop Matebook 13 (wersja 256GB – 2999 zł, wersja 512 GB – 3199 zł) wraz z etui Sleeve w kolorze szarym i bezprzewodową myszą BT AF30. Cena etui i myszy zostanie automatycznie obniżona do 1 zł po włożeniu do koszyka dla każdego produktu. Łączna wartość dodatków to 2 zł.

OGRANICZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika od umowy może powodować utratę rabatów, lub przywilejów przyznanych Uczestnikowi tytułem udziału w Promocji.
 2. Powyższe założenia w żaden sposób nie ograniczają praw Uczestnika do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

DANE OSOBOWE

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym HUAWEI.PL określa Polityka Prywatności dostępna pod adresem: https://shop.huawei.com/pl/cmsContent?key=web_cms_privacy.
 2. W celu wzięcia udziału w Promocji niezbędne jest podanie danych osobowych w celu dokonania zakupu, będąc zarejestrowanym użytkownikiem lub podania adresu e-mail oraz pozostałych wymaganych, przez formularz, danych osobowych w celu wysłania zamówienia, przez Organizatora, dokonując zakupu, jako użytkownik niezarejestrowany. Dane będą wykorzystywane w celu przesyłania informacji handlowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Podstawą prawną przetwarzania ww. danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6.1. (f) RODO, który polega na marketingu bezpośrednim produktów i usług Huawei.
 4. W celu skorzystania z praw przysługujących podmiotom danych lub w przypadku jakichkolwiek pytań lub wniosków dotyczących danych osobowych prosimy kontaktować się z nami za pośrednictwem naszego formularza sieci Web https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-questions/.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące Promocji powinny być kierowane na adres: i-Terra Sp. z o.o. Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin z dopiskiem „Przedsprzedaż laptopa Matebook 13 2020 AMD”- reklamacja, w trakcie trwania Promocji oraz w terminie do 14 dni od jej zakończenia.
 2. Reklamacja powinna zawierać opis zaistniałego problemu, określenie przedmiotu reklamacji i
  przedstawianie okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania danej reklamacji. Przez „dni robocze” należy rozumieć dni tygodnia, od poniedziałku do piątku.
 4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa uczestnika Promocji do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego lub do korzystania z uprawnień przysługujących Uczestnikowi Promocji na podstawie rękojmi albo gwarancji.
Back to top