WARUNKI I ZASADY

Czas aktualizacji:2020-09-25

 WARUNKI I zasady udziału w kampanii HUAWEI APPGALLERY TINDER PREZENTY (zwanej dalej „KAMPANIĄ”)

1.     Ogólne warunki

Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje poniższe warunki.

2.     Organizator Kampanii

Organizatorem Kampanii jest spółka Aspiegel Limited (zwana dalej „Aspiegel”), zarejestrowana w Irlandii pod adresem: First Floor, Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Dublin 4, D04 W9H6, Irlandia. Aspiegel jest spółką należącą do grupy Huawei.

3.     Terytorium kampanii

Polska

4.     Warunki uczestnictwa

Aby wziąć udział w Kampanii, uczestnik musi spełnić następujące warunki:

- mieć ukończone 18 lat lub uzyskałać zgodę opiekuna prawnego

- mieszkać na terytorium kraju bioracego udział w kampanii

- posiadać smartfon marki Huawei

- posiadać zarejestrowane konto na HUAWEI ID z wybranym krajem: Polska

- pobrać aplikację Tinder z AppGallery

 

 

5.     Czas trwania Kampanii

Kampania trwa od 17 września  2020 r. do 24września 2020 r. godz. 23:59 lub do wyczerpania zapasów.  Pobrane w czasie kampanii kody należy aktywować do dnia 20.08.2021

 

6.     Zasady

 

6.1  Uczestnictwo jest bezpłatne.

6.2  W ramach Kampanii uczestnik otrzymuje kod kod uprawniajacy do korzystania z Tinder Plus przez 6 miesięcy za darmo.

6.3  Aby wziąć udział należy:

 (1) Pobierz aplikacje Tinder z Huawei AppGallery

(2) Pobierz kod z sekcji „Prezenty” w AppGallery

(3) Skopiuj kod

(4) Wygenerowany kod wpisz na końcu podanego linku www.tinder.com/vip/”skopiowanyKOD”, na przykład www.tinder.com/vip/123456. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zalogować się lub zarejestrować w aplikacji i ukończyć aktywację.

6.4  W Kampanii nie mogą wziąć udziału uczestnicy, którzy wcześniej już aktywowali płatną subskrypcję.

 

7.     Kody promocyjne

 

7.1 Kody są jednorazowego użytku.

7.2 Kody są ważne i mogą być wykorzystywane tylko we wskazanych krajach: Polska

7.3  Nie można skorzystać z kodu, jeśli ma się już aktywną subskrypcję.

7.4  Jeżeli użytkownik rozpoczął proces realizacji kodu, żaden inny użytkownik nie będzie mógł zrealizować tego samego kodu, nawet jeżeli próba podjęta przez pierwszego użytkownika nie była udana. 

 

8.     Warunki dodatkowe

8.1  Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat. Osoby poniżej 18. roku życia mogą brać udział tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

8.2  W Kampanii nie mogą brać udziału pracownicy spółki Aspiegel ani żadnej ze spółek powiązanych z nią w ramach grupy Huawei, a także osoby spokrewnione, zaprzyjaźnione lub w jakikolwiek inny sposób związane z pracownikami tych spółek.

8.3  W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo polskie spółka Aspiegel (wraz ze spółkami powiązanymi w ramach grupy Huawei) oraz jej przedstawiciele lub dystrybutorzy w żadnym przypadku nie będą ponosić odpowiedzialności za (a) zadośćuczynienie zwycięzcy nagrody lub za wyrównanie jakichkolwiek szkód lub strat majątkowych lub szkód na zdrowiu i życiu powstałych w wyniku udziału w Kampanii lub przyjęcia nagrody, ani za (b) jakiekolwiek konsekwencje użycia ewentualnej nagrody przez zwycięzcę bądź przez inną osobę. Zapisy tego dokumentu nie wpływają na ustawowe prawa uczestnika.

8.4  Biorąc udział w tej Kampanii, uczestnik niniejszym zwalnia swoich dostawców kont w serwisach społecznościowych z odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z Kampanią, przyjmując pełną odpowiedzialność na siebie. Kampania nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana ani administrowana przez dostawców kont w serwisach społecznościowych uczestnika, a także nie ma z nimi żadnego związku.

8.5  Aspiegel przetwarza i wykorzystuje dane osobowe udostępnione przez uczestników do celów prowadzenia tej Kampanii zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami oraz rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) Unii Europejskiej. W zakresie, w jakim uczestnik udostępni swoje dane osobowe, dane te będą przetwarzane wyłącznie w celach zgodnych z prawem i bezpośrednio związanych z Kampanią, takich jak m.in. kwestie administracyjne ułatwiające zarządzanie Kampanią i usprawniające jej organizację, czy też przekazanie nagród zwycięzcom. Wszelkie dane osobowe przekazane przez uczestników w związku z Kampanią będą przechowywane nie dłużej niż 12 miesięcy po jej zakończeniu. Ilekroć uczestnik skorzysta z usług spółki Aspiegel, takich jak Przeglądarka HUAWEI, jego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi zasadami zachowania poufności informacji.

8.6  Kampania oraz jej ogólne warunki podlegają przepisom prawa Polski i będą interpretowane zgodnie z nimi.

 

9.     Reklamacje

9.1 Reklamacje odnośnie przebiegu Kampanii mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mobile.pl@huawei.com,  nie później niż 15 dni od daty zakończenia kampanii.

9.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje wszystkim Uczestnikom Kampanii.

9.3 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika Kampanii (do korespondencji), jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

9.4 Reklamacje rozpatrywane są przez Aspiegel w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Aspiegel.

9.5 Uczestnik Kampanii o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacji.

 

 

W razie dodatkowych pytań zadzwoń pod bezpłatny numer 0 800 811 110 lub odwiedz stronę naszej Społeczności https://consumer.huawei.com/pl/community

__________

 

 


Back to top