Select Your Country or Region

Siam Commercial Bank (SCB) x Thailand Huawei Store

อัปเดตแล้ว:2020-08-26

เงื่อนไข

• สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดใช้จ่ายสินค้า Huawei ทุกประเภท ผ่าน https://shop.huawei.com/th  ตั้งแต่วันที่  20 สิงหาคม 2563 – 31 ตุลาคม  2563 เท่านั้น

• รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 10,000 บาท/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เมื่อมียอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป 10,000-19,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 250 บาท, เมื่อมียอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป 20,000-34,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 600 บาท,เมื่อมียอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป 35,000-59,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 1,400 บาท,เมื่อมียอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป 60,000 บาทขึ้นไปรับเครดิตเงินคืน 2,500 บาท ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่าน SMS (ลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อร่วมรายการ) พิมพ์ HWL วรรค ตามด้วยเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และต้องได้ข้อความยืนยันตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ทำรายการใช้จ่ายภายใน 60 วัน หลังจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยแสดงยอดที่จะเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรฯ (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป สงวนสิทธิ์รายการผ่อนชำระ SCB ดีจัง , Call For Dee Jung, รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกไม่สามารถร่วมรายการนี้

•ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์เฉพาะบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ ผู้ถือบัตร มีประวัติการชำระเงินที่ดีและไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร รวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือเงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตร มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง
• สงวนสิทธิ์รายการผ่อนชำระ SCB ดีจัง , Call For Dee Jung ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
• เงื่อนไขการซื้อสินค้า การคืนสินค้า เป็นไปตามที่ https://shop.huawei.com/th  กำหนด
• ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกจากการซื้อสินค้า/บริการ กรณีประสบปัญหากรุณาติดต่อ Huawei โดยตรง
•ธนาคารและ Huawei Online Store มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
• สอบถามข้อมูลสินค้า บริการ หรือสถานะการจัดส่งสินค้า กรุณาติดต่อ https://shop.huawei.com/th 
• สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

•ลูกค้าตกลงและยินยอมให้ Huawei Store หรือ SCB รวบรวมหมายเลขบัตรเครดิตของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ SCB คืนเงินให้คุณในกิจกรรมนี้


Back to top