Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metn

Güncelleme zamanı:2022-06-03

Kampanya Katılımları

 

Huawei Telekomünikasyon Dış Ticaret Ltd. Şti. (“Huawei” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizi veri sorumlusu olarak işliyoruz. Bu Aydınlatma Metni ile, kampanyalarımıza katılımınız kapsamında kişisel verilerinizi nasıl işlediğimize dair sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

 

Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 5. maddesi, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması”  hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

·       Kampanya katılım başvurunuzun alınması,

·       Kampanyaya katılım için gerekli şartları taşıyıp taşımadığınızın kontrol edilmesi; kampanya başvurunuzun tamamlanması,

·       Kampanya sonuçlarının duyurulması,

·       Kazanmanız halinde kampanya kapsamında sizinle iletişime geçilmesi; bu kapsamda kazanılan kuponların/ödüllerin size ulaştırılması.

Kişisel verileriniz, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

·       Kampanya kapsamında hileli/hatalı işlemlerin tespit edilmesi ve önlenmesi,

·       Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

Kişisel verileriniz, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:

·       Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması).

Ticari elektronik ileti gönderimleri için ise, farklı bir yasal istisnadan yararlanılmayan durumlarda açık rıza vermiş olmanız aranmaktadır. Açık rızanızı sağlamanız durumunda kimlik ve iletişim verileriniz, iletişim izin tercihleriniz doğrultusunda sizi kampanya, tanıtım ve fırsatlarımız hakkında bilgilendirebilmek için işlenecektir.

 

İşlenen Kişisel Veriler

Bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dahilinde; kimlik, iletişim, kampanya katılım bilgileri ve  işlem güvenliği bilgileri işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Kişisel verileriniz, “Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepler” başlığındaki amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında, iş ortaklarımıza ve hizmet sağlayıcılara aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde (örneğin bir uyuşmazlık nedeni ile adli merciler ile paylaşım), yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılırken Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, internet sitesi, mobil uygulama şeklinde dijital ortamlar ile e-mail ve telefon kanalları aracılığıyla, otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Verileriniz işlenirken Kanun’un 5. maddesinde belirtilen veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, açık rızanızın bulunması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebeplerine dayalı olarak hareket edilmektedir.

 

İlgili Kişi Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi veri sahibi ilgili kişilerin haklarını düzenlemektedir. Bu madde uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel      verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel      verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel      verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp      kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt      içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri      bilme,
  • Kişisel      verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların      düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin      aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun      ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,      işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel      verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve      kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan      işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere      bildirilmesini isteme,
  • İşlenen      verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi      suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel      verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması      halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Haklarınızı kullanmak için, Saray Mah. Ahmet Tevfik ileri Cad. Onur Ofis Park İş Merkezi Sit. A1Blok Apt. No.10 B/1 Ümraniye İstanbul adresine taleplerinizi içeren bir posta gönderebilirsiniz. Ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri kullanarak başvuru yapabilirsiniz.  

 

 


Back to top